το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Kalamari waterval of de waterval van Shinolaka ligt 28 km van Villa Finiki, je rijdt er in 40 min naar toe.

Kalamari waterfall or the waterfall of Shinolaka is 28 km from Villa Finiki, you drive there in 40 min.

Vanuit Gialova kan je er gemakkelijk met de auto naar toe, de weg staat goed aangegeven. Het laatste stuk is hard zandpad en voor je auto misschien niet zo best.
Dus zet je auto op tijd aan de kant en ga er lekker wandelend naar toe en geniet van de prachtige omgeving!
Het laatste stuk begint met een smal pad met wilde begroeiing.
In ongeveer 15 minuten lopen ben je dan bij de grote waterval.

’s Zomers is er niet zo veel water, maar ’s winters en in het voorjaar hoor je hem al van verre, want met veel geraas klatert het water dan vanaf de rotsen naar beneden.
Een klein bekken vangt niet alleen het water op, maar is ook de leefomgeving van talrijke kleine waterdieren.

Het meertje is niet echt geschikt om in te zwemmen vanwege de onbetrouwbare kwaliteit van het water.
De omgeving is echter beeldschoon en ’s zomers kan een pauze hier dan ook niet lang genoeg duren.

From Gialova you can easily get there by car, the road is well signed. The last part is hard sandpad and maybe not that good for your car.
So put your car on the side in time and go hiking and enjoy the beautiful surroundings!
The last part starts with a narrow path with wild vegetation.
In about 15 minutes walk you are at the big waterfall.

In summer there is not much water, but in winter and in spring you can hear him from afar, because with a lot of noise the water then clatters down from the rocks.
A small basin not only captures the water, but is also the habitat of many small aquatic animals.

The lake is not really suitable for swimming because of the unreliable quality of the water.
However, the environment is beautiful and in summer a break here can not last long enough.