το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Nestor is een van de grootste wijnproducerende bedrijven van Griekenland. De fabriek beslaat een totale oppervlakte van 10.000 m2 met ondergrondse kelders van 3.000 m2.
Villa Finiki – Nestor Winery: 45 km in bijna 1 uur

Nestor is one of the largest wine-producing companies in Greece. The factory covers a total area of 10,000 m2 with underground basements of 3,000 m2.
Villa Finiki – Nestor Winery: 45 km in almost 1 hour

Nestor Winery ligt in Pyrgos Trifylias, een van de meest uitgestrekte gebieden van het zuidwesten van Messinia, te midden van wijngaarden en olijfboomgaarden, ten noorden van de Baai van Navarino en op slechts een paar kilometer van het oude paleis van koning Nestor.
Het gebied in het binnenland van Messinia is van bijzonder historisch belang door archeologische vondsten, wijnbouw en al meer dan 3000 jaar wijnbereiding.

De faciliteiten van de Nestor Wijnbereidingscoöperatie zijn in 1993 gebouwd.
Het wijnhuis is zo ontworpen dat het de architectuur en het kleurenschema van het oude paleis van koning Nestor nabootst.
Nestor is een van de grootste wijnproducerende bedrijven van Griekenland. De fabriek beslaat een totale oppervlakte van 10.000 m2 met ondergrondse kelders van 3.000 m2.

Het wijnhuis zelf heeft een productiecapaciteit van 10.000 ton wijn, met 680 ton als dag record.
De inheemse soorten die in het gebied worden verbouwd zijn: Fileri, Moschofilero, Roditis, Fokiano en Mandilaria.
De internationale variëteiten zijn: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Grenache Rouge, Grenache Blanc, Cabernet Frame, Merlot en Tempranillo. Daarvan is Cabernet Sauvignon verreweg de overheersende.

Nestor Winery S.A. is een relatief jonge onderneming. Het werd opgericht in 2015 en is het resultaat van een baanbrekend partnerschap tussen de Nestor Agricultural & Winemaking Cooperative uit Messinia en de Spyros Lafazanis Family, eigenaren van de Lafazanis Winery in Nemea, Corinthia.

Wil je een rondleiding?
Neem dan even contact op via de website van Nestor Winery

Wil je graag een wandeling in de omgeving (zelf met GPX of begeleid); neem dan contact op met Walking Messinia Greece.

Nestor Winery is located in Pyrgos Trifylias, one of the most extensive areas of southwest Messinia, in the middle of vineyards and olive groves, north of the Bay of Navarino and just a few kilometers from the old palace of king Nestor .
The area in the interior of Messinia is of particular historical importance due to archaeological finds, viticulture and more than 3000 years of winemaking.

The facilities of the Nestor Wijnbereidingscoöperatie were built in 1993.
The winery has been designed in such a way that it imitates the architecture and color scheme of the old palace of King Nestor.
Nestor is one of the largest wine-producing companies in Greece. The factory covers a total area of 10,000 m2 with underground basements of 3,000 m2.

The winery itself has a production capacity of 10,000 tons of wine, with 680 tons as day record.
The native species grown in the area are: Fileri, Moschofilero, Roditis, Fokiano and Mandilaria.
The international varieties are: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Grenache Rouge, Grenache Blanc, Cabernet Frame, Merlot and Tempranillo. Of these, Cabernet Sauvignon is by far the dominant one.

Nestor Winery S.A. is a relatively young company. It was founded in 2015 and is the result of a pioneering partnership between the Nestor Agricultural & amp; Winemaking Cooperative from Messinia and the Spyros Lafazanis Family, owners of the Lafazanis Winery in Nemea, Corinthia .

Do you want a guided tour?
Please contact us via the website of Nestor Winery

Would you like a walk in the area (yourself with GPX or accompanied); Please contact Walking Messinia Greece .