το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Het is erg mooi om in de fraai begroeide kloof te wandelen, het doet je soms denken aan de “droomvlucht” in de Efteling; het is sprookjesachtig!

It is very nice to walk in the beautifully overgrown gorge, it sometimes reminds you of the “dream flight” in the Efteling; it is fairytale!

De watervallen van Polilimnio (poli=veel, limni=meer). zijn gemakkelijk te vinden en liggen 38 km van Villa FINIKI. Op de route van Pylos richting Kalamata ligt het dorpje Kazarma, vlakbij Voufrada, met het ravijn Polilimnio met meertjes en watervallen. Vanaf hier volg je de borden naar Polilimnio waterfalls die te bereiken zijn over een deels goede onverharde weg. Je kunt de auto parkeren bij de grote parkeerplaats die aangegeven staat, maar met een 4×4 ook langs de onverharde weg die daar naar beneden gaat richting ‘t beginpunt, informatiebord van de watervallen.

In het hoogseizoen is er de mogelijkheid om er wat te eten en te drinken. In het voor- en najaar raden we je aan om in het dorp iets te drinken of drinken te kopen.
Na 5 minuten wandelen via een natuurpad door dichte vegetatie en pittoreske houten bruggetjes waan je je in een geheim paradijsje. Er liggen 15 kleine meertjes met bijzondere namen als Mavrolimna, Kadi, Kadoula, Lucky’s, Italian’s, Panagos’s en Stathoula’s. De meertjes zijn heel lang onontdekt geweest en zijn relatief kort geleden pas bekend geworden.

In het water leven onder andere de Griekse beekkikker en de Griekse meerkikker. Rondom de watervallen zijn onder meer Griekse rotshagedissen en muurhagedissen te vinden.
In de zomer is het heerlijk afkoelen in het frisse water van de meertjes, bijvoorbeeld in het meertje Kadoula. Dit meertje is vernoemd naar de hartvorm die het heeft. De waterval geeft een unieke ervaring voor hen die het weten te bereiken (best een leuke wandeling / klim) en vervolgens het zeer heldere en diepe water induiken. Met een touwladder kun je vanuit het meertje op een rots klimmen en dan vervolgens er weer in duiken.

Kleine ravijntjes, dichte begroeiing en schitterende watervallen zullen de wandeling (gemiddelde moeilijkheidsgraad en 3 kilometer lang) in een onvergetelijke ervaring veranderen.
De watervallen worden gevoed uit het water afkomstig van de Mesopotamos en komen uiteindelijk uit in de baai van Messinia.

Wandelen:
Wil je graag zelf wandelen met GPS of liever begeleid, neem dan contact op met Walking Messinia Greece.

The waterfalls of Polilimnio (poli = many, limni = more). are easy to find and are located 38 km from Villa FINIKI. On the route from Pylos direction Kalamata is the village of Kazarma, near Voufrada, with the ravine Polilimnio with lakes and waterfalls. From here you follow the signs to Polilimnio waterfalls that can be reached on a partly good dirt road. You can park the car at the large parking lot indicated, but with a 4×4 also along the dirt road that goes down there towards the starting point, information board of the waterfalls.

In the high season there is the possibility to eat and drink something. In the spring and autumn we recommend you to buy something to drink or drink in the village.

After 5 minutes walking through a nature trail through dense vegetation and picturesque wooden bridges you will find yourself in a secret paradise. There are 15 small lakes with special names such as Mavrolimna, Kadi, Kadoula, Lucky’s, Italian’s, Panagos’s and Stathoula’s. The lakes have been undiscovered for a long time and have only recently become known.

In the water live among others the Greek frog and the Greek lake frog. Around the waterfalls you can find Greek rock lizards and wall lizards.

In the summer it is wonderful to cool off in the fresh water of the lakes, for example in the lake Kadoula. This lake is named after the heart shape it has. The waterfall gives a unique experience for those who know how to reach it (quite a nice walk / climb) and then dive into the very clear and deep water. With a rope ladder you can climb on a rock from the lake and then dive in again.

Small ravines, dense vegetation and beautiful waterfalls will turn the hike (average difficulty and 3 kilometers long) into an unforgettable experience.

The waterfalls are fed from the water from the Mesopotamos and eventually reach the bay of Messinia.

Hiking:
Would you like to walk with GPS or rather guided, please contact Walking Messinia Greece .