το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Finikounda ligt in Messinia, op de Peloponnesos, het zuidwesten van Griekenland. De regio Messinia heeft volop cultuur en herbergt tal van belangrijke archeologische vindplaatsen.

Finikounda is located in Messinia, on the Peloponnese, the southwest of Greece. The Messinia region has plenty of culture and is home to many important archaeological sites.

De regio is rijk aan kleurrijke, traditionele dorpen en steden.
Finikounda is bij de Grieken en buitenlanders een zeer geliefd badplaatsje. Het is er niet volgebouwd met hoge betonnen hotels, maar het is er allemaal klein en pittoresk gebleven. Finikounda ligt tussen Methoni en Koroni in en is 8 km vanuit Villa FINIKI. Finikounda heeft ongeveer 650 inwoners.

Finikounda is een zeer charmant vissersdorp met een haventje en een eigen strand.
Finikounda heeft een overvloed van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en in de buurt vind je een aantal van de beste stranden in heel Griekenland. De tavernes liggen aan het strand (eten met je voeten in het zand!). Hier kan je genieten van de warme Griekse gastvrijheid, van de plaatselijke specialiteiten (vraag ernaar!) en natuurlijk de plaatselijke wijn. Het sfeervolle winkelstraatje is zomers gezellig druk en ’s avonds de ontmoetingsplek voor de mensen van het dorp. Er zijn meerdere supermarkten, slagers, bakkers en het wemelt er van goede en goedkope tavernes. (eten & drinken)

Er zijn diverse prachtige lange, brede zandstranden om Finikounda heen met meerdere strandclubs.
Op het Lambes strand (2,5 km van Villa FINIKI) is er zelfs een met een zwembad waar u de hele dag kunt doorbrengen onder het genot van een hapje en een drankje. Het lange, brede Anemomilos strand leent zich perfect om te surfen.
In Finikounda is tevens een surf- duikschool gevestigd met de mogelijkheid voor het huren van een surfplank, zeilboot of catamaran.
Finikounda is goed te bereiken door de nu geheel gereed gekomen autosnelweg (tolweg) van Kalamata naar Athene.

Met Finikounda als basisstation kun je de regio Messinia ontdekken
en de vele bezienswaardigheden bezoeken. Locale schippers, meestal te vinden aan de haven van Finikounda, bieden boottochtjes aan naar de prachtige eilanden Schiza, Aghia Marina, en Sapientza.

Kortom; Finikounda is de plek om verzekerd te zijn van een gezellige en zeer ontspannen vakantie.

Tips:
Onze favoriete strand bar: ,Almiro Gliko,; je kan er pannenkoeken eten en ’s avonds heerlijke cocktails drinken.
Taverne waar we graag gaan eten; Dionyssos, de eigenaar Dimitri doet er alles aan om het naar je zin te maken. Kijk op het krijtbord voor de specialiteit van de dag.
Bij Taverne Elena kan je heerlijk eten met uitzicht op de baai. Er is regelmatig Live Muziek (meestal op zaterdagavond); houdt de krijtborden in de gaten.

Fini Divers
Alpha watersports
Finibikes

The region is rich in colorful, traditional villages and cities.
Finikounda is a very popular seaside resort among the Greeks and foreigners. It is not crowded with tall concrete hotels, but it has all remained small and picturesque. Finikounda lies between Methoni and Koroni and is 8 km from Villa FINIKI. Finikounda has about 650 inhabitants.

Finikounda is a very charming fishing village with a harbor and a private beach.
Finikounda has an abundance of exceptional natural beauty and some of the best beaches in all of Greece.  The taverns are on the beach (eating with your feet in the sand!). Here you can enjoy the warm Greek hospitality, the local specialties (ask for it!) And of course the local wine. The attractive shopping street is pleasantly crowded in summer and the meeting place for the people of the village in the evening. There are several supermarkets, butchers, bakers and there are plenty of good and cheap taverns. (eat & drink)

There are several beautiful long, wide sandy beaches around Finikounda with several beach clubs.
On the Lambes beach (2.5 km from Villa FINIKI) there is even one with a swimming pool where you can spend the whole day while enjoying a snack and a drink. The long, wide Anemomilos beach is perfect for surfing.
Finikounda also has a surfing dive school with the possibility to rent a surfboard, sailboat or catamaran. Finikounda is easily accessible by the now fully completed motorway (toll road) from Kalamata to Athens.

With Finikounda as a base station you can discover the Messinia region
and visit the many sights. Local skippers, usually found at the port of Finikounda, offer boat trips to the beautiful islands of Schiza, Aghia Marina, and Sapientza.

In short; Finikounda is the place to be sure of a cozy and very relaxing holiday.

Tips:
Our favorite beach bar:,Almiro Gliko,; you can eat pancakes and drink delicious cocktails in the evening.
Tavern where we like to eat; Dionyssos, the owner Dimitri, does everything to make it to your liking. Look at the chalkboard for the specialty of the day.
At Taverne Elena you can eat deliciously with a view of the bay. There is regular Live Music (usually on Saturday night); keep an eye on the chalkboards.

Fini Divers
Alpha watersports
Finibikes