το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Kalamata ligt aan de voet van het indrukwekkende Taygetosgebergte en is de hoofdstad van het departement Messinia, het is een moderne stad. Het ligt zo’n 70 km van Villa FINIKI en je rijdt er ongeveer 1 uur 20 min. over. Bij Kalamata ligt het enige vliegveld van de Peloponessos.

Kalamata lies at the foot of the impressive Taygetos mountains and is the capital from the Messinia department, it is a modern city. It is about 70 km from Villa FINIKI and you drive about 1 hour 20 minutes. Near Kalamata is the only airport of the Peloponnese.

Kalamata (ongeveer 70.000 inwoners) kan je verdelen in 3 delen;
de boulevard met de haven, het winkelcentrum en de oude stad om het kasteel. Langs de boulevard van Kalamata loopt een nieuw fietspad, het fietspad ligt langs de hele boulevard tot aan het centrum van Kalamata.
Er is een gezellig winkelcentrum, je kunt er goed winkelen; er zijn juweliers, leder zaken, schoenenwinkels en kledingwinkels. Er zijn ook volop souvenirwinkeltjes te vinden
Kalamata staat bekend om zijn sappige zwarte olijven, de honingvijgen en de met sesamzaad bedekte zoetigheid met de naam “Pastelli”.

De stad Kalamata wordt gedomineerd door haar prachtige 13e eeuwse kasteel,
Hier vinden veel culturele evenementen plaats.. Vanaf het kasteel kan je de wijde zee in ogenschouw nemen met de prachtige stranden of je blik richten op het diepgroene land; het land van de oudheid. In de zomermaanden zijn er regelmatig concerten in het amfitheater van het kasteel. Net onder het kasteel vind je de Ypapanti; de kathedraal van Kalamata uit 1839.

De stad heeft vele kerken, waaronder Agii Apostoli uit de 13e eeuw.
Hier begon de Griekse Revolutie tegen de Turken op 23 maart 1821.
Het avond- en nachtleven speelt zich veelal af langs de boulevard in de vele bars en tavernes.

Tips:

  • Openingstijden kasteel: van 08.00 tot 20.00 uur (winter tot 15.00 uur), op maandag gesloten, entree € 2,00
  • Openingstijden winkels: 09.00-14.00 en van 17.00-19.00. Sommige grote winkels zijn wel open.
  • Parkeren bij de stad € 0,50 ct per uur, tussen 14.00 en 17.00 uur gratis.
  • Boodschappen bij de Lidl, (open van 09.00 tot 21.00, op zondag gesloten)
  • Rondsnuffelen in de Jumbo, Psaron 154 (open van 09.00 tot 21.00)
  • Openlucht Spoorwegmuseum, Aristodimou 119
  • Klooster Kalograion, zijden sjaaltjes
  • Archeologisch Museum, entree € 3,00
  • Greek Traditional Costumes, Stadiou 64, entree € 5
  • Olijfboom, omtrek 9 m., 1700 jaar oud, Lakonikis 87, maandag tot vrijdag: 07.30 – 15.30
  • Boerenmarkt op woensdag- en zaterdagochtend, Spartis 31, tegenover busstation
  • Gypsy markt op donderdagochtend, hoek Athinon – Aglantzias
  • Goedkoop tanken net voor Messini
  • Fruitkraampjes onderweg

Kalamata (about 70,000 inhabitants) can be divided into 3 parts;
the boulevard with the harbor, the shopping center and the old town around the castle. A new cycle path runs along the boulevard of Kalamata, the cycle path runs along the entire boulevard to the center of Kalamata.
There is a nice shopping center, you can shop well; there are jewelers, leather goods, shoe stores and clothing stores. There are also plenty of souvenir shops to be found
Kalamata is known for its juicy black olives, honey figs and sweets covered with sesame seed with the name “Pastelli”.

The city of Kalamata is dominated by its beautiful 13th century castle,
where many cultural events take place. From the castle you can take a look at the wide sea with the beautiful beaches or focus your eyes on the deep green land; the land of antiquity. In the summer months there are regular concerts in the amphitheater of the castle. Just below the castle you will find the Ypapanti; the Kalamata Cathedral from 1839.

The city has many churches, including Agii Apostoli from the 13th century.
Here began the Greek Revolution against the Turks on March 23, 1821.
The evening and nightlife often takes place along the boulevard in the many bars and taverns.

Tips:

 • Opening hours of the castle: 08.00 to 20.00 (winter until 15.00), closed on Mondays, entrance fee € 2.00
 • Opening hours shops: 09.00-14.00 and 17.00-19.00. Some large stores are open.
 • Parking at the city € 0.50 ct per hour, between 14.00 and 17.00 free.
 • Cheap shopping at the Lidl, (open from 09.00 to 21.00, closed on Sunday)
 • Sniffing around in the Jumbo, Psaron 154 (open from 09.00 to 21.00)
 • Open Air Railway Museum, Aristodimou 119
 • Monastery Kalograion, silk scarves
 • Archaeological Museum, entrance fee € 3.00
 • Greek Traditional Costumes, Stadiou 64, entrance fee € 5
 • Olive tree, circumference 9 m., 1700 years old, Lakonikis 87, Monday to Friday: 07.30 – 15.30
 • Farmers market on Wednesday and Saturday mornings, Spartis 31, opposite bus station
 • Gypsy market on Thursday morning, corner Athinon – Aglantzias
 • Cheap refueling just before Messini
 • Fruit stands on the way