το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Koroni, 26 km van Villa FINIKI, is een gezellige pittoresk havenstadje aan de baai van Messinia, een authentiek Grieks schilderachtig stadje.

Koroni, 26 km from Villa FINIKI, is a cozy picturesque harbor town on the bay of Messinia, an authentic Greek picturesque town.

Koroni is op de hellingen van een heuvel op een schiereiland gebouwd.
Bij aankomst in Koroni zie je als eerste het kolossale kasteel van Koroni. De geplaveide straatjes voeren hier steil naar toe omhoog.
Langs de kade zijn veel gezellige restaurants en cafetaria’s en een leuke boulevard. Ideaal voor een lekker vislunch. Het is meer dan de moeite waard om door de smalle straatjes en steegjes van Koroni te wandelen en naar de kleurrijke huisjes met de mooie balkonnetjes te kijken.

Aan het einde van de boulevard ligt de vissershaven met een lange pier in zee.
Vanaf de pier is er een mooi uitzicht op de kustlijn en het Taygetosgebergte. Naast de vissershaven ligt een kleine scheepswerf en achter de boulevard ligt een plein met een kinderspeelplaats. Rondom het plein liggen oude herenhuizen en staan palmbomen.

Rechts van de vesting ligt het lange Zaga (of Zanga) strand, favoriet bij windsurfers vanwege de gunstige zuidenwind. Het Zaga strand is een lang en breed zandstrand met schaduwrijke bomen.

Tips:

  • Parkeer je auto boven.
  • Grote supermarkt net voor Koroni.
  • Gezellige boekwinkel in het centrum gelegen in de eerste straat achter de boulevard.
  • Restaurant Parthenon bestaat ruim 40 jaar en is één van de oudste restaurants van Koroni. Volgens familietraditie worden hier op Griekse wijze de heerlijkste vis maaltijden gemaakt.
  • Vanaf het kasteel kun je mooie foto’s maken.

Koroni is built on the slopes of a hill on a peninsula.
When you arrive in Koroni, you will be the first to see the colossal Koroni castle . The cobbled streets here carry steeply upwards.
Along the quay are many cozy restaurants and cafeterias and a nice boulevard. Ideal for a tasty fish lunch. It is more than worthwhile to walk through the narrow streets and alleys of Koroni and look at the colorful houses with the beautiful balconies.

At the end of the boulevard is the fishing port with a long pier in the sea.
From the pier there is a beautiful view of the coastline and the Taygetos Mountains . Next to the fishing harbor there is a small shipyard and behind the boulevard there is a square with a children’s playground. Around the square are old mansions and palm trees.

To the right of the fortress is the long Zaga (or Zanga) beach , favorite with windsurfers because of the favorable south wind. The Zaga beach is a long and wide sandy beach with shady trees.

Tips:

   • Park your car upstairs.
   • Large supermarket just before Koroni.
   • Cozy bookshop in the center located in the first street behind the boulevard.
   • Parthenon restaurant has been around for over 40 years and is one of the oldest restaurants of Koroni. According to family tradition, the most delicious fish meals are made here in a Greek way.
   • You can take beautiful pictures from the castle.