το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Snorkelen is heerlijk,
maar je moet er wel de plaatsen voor weten.

Snorkeling is wonderful,
but you have to know the places for it.

De meeste stranden zijn zandstranden en lopen heel geleidelijk af.
Vaak sta je na 30 meter in de zee pas tot je nek in het water. Het enige wat je daar ziet met snorkelen is zand. Ons favoriete snorkelplekje is deze baai, het is bij de meesten niet bekend (we kregen deze tip van een visser). Om te zonnen is dit geen ideale plaats; te weinig zand en teveel rotsen, maar het is hier perfect snorkelen. Ook hier loopt het langzaam af, maar zwem naar de punt van de baai en je ziet daar heel veel zee-egels, prachtig gekleurde visjes, mooie zilverkleurige grotere vissen etcetera.

Als je onderwater aardewerk scherven, munten of zo ziet liggen,
laat het daar dan liggen en neem het niet mee. De Griekse wetgeving is heel streng t.a.v. het meenemen van alles wat maar enigszins lijkt op oudheidkundige voorwerpen.

Als je niet je eigen snorkeluitrusting bij je hebt ga dan eens kijken bij Fini Divers in Finikounda

Most of the beaches are sandy beaches and run very gradually.
Often after 30 meters in the sea you only get to your neck in the water. The only thing you see there with snorkeling is sand. Our favorite snorkeling spot is this bay, it is not known to most people (we got this tip from a fisherman). For sunbathing this is not an ideal place; too little sand and too many rocks, but it is perfect snorkeling here. Here too it is slow, but swim to the tip of the bay and you see a lot of sea urchins, beautifully colored fish, beautiful silvery larger fish, etcetera.

If you see underwater pottery, coins or so, leave it there and do not take it. The Greek legislation is very strict with regard to taking anything that looks somewhat like archaeological objects.

If you do not have your own snorkel gear with you then check out Fini Divers in Finikounda