το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Het Lampes of Lambes strand ligt het dichtste bij Villa FINIKI (3 km = 7 min. met de auto), daardoor is het ons meest geliefde strand en noemen we het ook altijd “ons strand”.

The Lampes of Lambes beach is the closest to Villa FINIKI
(3 km = 7 min. by car), which makes it our most popular beach and we always call it “our beach”.

Als je je auto in zijn vrij zet vanaf Villa FINIKI rol je zo het strand op, waar je gemakkelijk kunt parkeren. In het voor- en na seizoen is het er heerlijk rustig, in juli en augustus is het zoals op alle stranden gezellig druk. Er zijn 2 beachclubs, 2 beach bars, een echte Griekse taverne en een Water & Sports centrum.

In de rechter hoek vind je Destino Café Pool Bar Restaurant.
Dit is de enige club aan Lampes beach met een zwembad. Je kunt er lekker eten, een cocktail drinken, zwemmen in het zwembad en in de zee natuurlijk, gewoon heerlijk genieten.
De ligbedden met parasol zijn gratis als je een consumptie gebruikt.
Het zwembad kost € 2 per dag in het hoogseizoen.
In het voor- en najaar heerlijk rustig.
Meestal is Destino open van half april tot eind oktober.
Destino heeft een eigen ruime parkeerplaats.

Naast Destino vind je het Café Restaurant Lampes.
In deze taverne kun je lekker echt Grieks eten.
De enige zonder ligbedden.
Het is het hele jaar geopend.
Ruime eigen parkeerplaats.

Naast de taverne vind je Mar Azul Beach Bar met de rode ligbedden.
Deze ligbedden staan ook voor de taverne, daardoor zie je de taverne vanuit het strand wat minder goed liggen.
Als je minimaal € 2,50 besteedt zijn de bedden gratis.
Je kunt er wat drinken en kleine gerechten krijgen.
Deze is alleen open in het hoogseizoen.
Ruime eigen parkeerplaats.

Sinds 2018 heeft Lampes beach ook een Water & Sports center.
Je kunt lessen nemen of materiaal huren:
windsurfing, kitesurfing, wakeboard, waterski, funtube, stand up paddeling, kajaking, aquascooter – snorkeling, boattrips..
Voor elk wat wils!

Er is nog een kleine bar Porto Logo Beach Bar.
Ook zij hebben ligbedden en je kunt kleine hapjes krijgen.
Omdat het gebouw waar het in zit nog niet af is, ziet het er helaas nog niet zo gezellig uit. Maar wie weet in de toekomst.
Alleen open in het hoogseizoen.

In de linker hoek ligt Zanzibar Beach bar.
Sfeervol, leuke muziek, lekker eten (probeer de hamburgers eens!)
Gratis ligbedden als je minimaal voor € 3,00 besteld
Alleen open in het hoogseizoen.
Ruime eigen parkeerplaats.

If you leave your car free from Villa FINIKI you can roll onto the beach, where you can park easily. In the before and after season it is very quiet, in July and August it is as crowded on all beaches. There are 2 beach clubs, 2 beach bars, a real Greek tavern and a Water & amp; Sports center.

In the right corner you can find Destino Café Pool Bar Restaurant .
This is the only club on Lampes beach with a swimming pool. You can eat well, drink a cocktail, swim in the pool and in the sea of course, just enjoy.
The beds with umbrella are free if you use a consumption.
The swimming pool costs € 2 per day in high season.
Relaxed in the spring and autumn.
Destino is usually open from mid-April to the end of October.
Destino has its own spacious parking lot.

Next to Destino you’ll find the Café Restaurant Lampes .
In this tavern you can enjoy real Greek food.
The only one without sunbeds.
It is open all year.
Spacious private parking.

Next to the tavern you will find Mar Azul Beach Bar with the red sunbeds.
These sunbeds are also for the tavern, so you see the tavern from the beach less well.
If you spend at least € 2.50, the beds are free.
You can have a drink and small dishes.
This is only open in high season.
Spacious private parking.

Since 2018, Lampes beach also has a Water & amp; Sports center .
You can take lessons or hire equipment:
windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, water skiing, funtube, stand up paddling, kayaking, aquascooter – snorkeling, boat trips ..
For each his own!

There is another small bar Porto Logo Beach Bar .
They also have sunbeds and you can get small snacks.
Because the building in which it is still not finished, it unfortunately does not look so cozy yet. But who knows in the future.
Only open in high season.

In the left corner is Zanzibar Beach bar .
Atmospheric, nice music, good food (try the burgers!)
Free sunbeds if you order at least € 3.00
Only open in high season.
Spacious private parking.