στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos - The Peloponnese

De Diros – Glyfada grotten worden gezien als een van de meest mooie riviergrotten ter wereld.

The Diros – Glyfada caves are seen as one of the most beautiful river caves in the world.

De Diros grotten liggen bij de plaats Pyrgos Dirou, 3 kilometer ten zuiden van Areopoli aan de Diros Baai in de regio Lakonia.
Het grottenstelsel is ontdekt in 1895, onderzocht door het echtpaar Petrochilos en sinds 1963 open voor publiek. De Diros grotten bestaan uit drie grottenstelsels: de Katafygi, de Vlychada of Glyfada en de Alepotrypa. Meestal zijn alleen de Glyfada grotten open voor publiek. De Glyfada grot heeft een oppervlakte van 16.700 vierkante meter. De temperatuur in de grotten is tussen de 16 en 20 graden, het water heeft een temperatuur van circa 12 graden. In de Grote Oceaan kamer heeft de rivier een maximale diepte van 30 meter, het niveau van de hele grotrivier is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij hoog water is maar een gedeelte te bezoeken, dus informeer eerst telefonisch voor je gaat.

Tijdens de riviergrot tocht van 2 km vaart het bootje onder begeleiding van een gids, van grotkamer naar grotkamer.
De boottocht duurt ongeveer 40 minuten en er worden negen grotkamers bekeken. Hierna volgt nog een wandeling van circa 500 meter. De open ruimtes hebben allemaal verschillende namen zoals het Drakenhol, de Schipbreuken grot, de Grote oceaan en de het Waternimfenbed.
Bij het kopen van een entreekaartje krijg je een folder met de namen van de ruimtes die worden bezocht.

Entree & Openingstijden:
Entreeprijs: € 13,00 (2019)
Openingstijden:
zomermaanden: van 08:30 tot 17:30 uur
wintermaanden: van 08:30 tot 15:00 uur (op maandag gesloten)
Het is er erg toeristisch en in de zomermaanden is er vaak een wachttijd.
Kijk voor meer info op de website van Diros Caves

Tip:
Vlakbij vind je een groot strand voor een welverdiende frisse duik.
De route van Areopoli naar Kardamili is een absolute must, ongetwijfeld 1 van de allermooiste kustwegen van de hele Peloponnesos. Stel je voor; aan de ene kant de zee, de andere kant de heerlijk ruikende sinaasappel- en olijfbomen en voor je het Taygetos gebergte met besneeuwde toppen.
Ook de route naar Mistras is verrassend mooi!

The Diros caves are located at Pyrgos Dirou, 3 km south of Areopoli on the Diros Bay in the Lakonia region.
The cave system was discovered in 1895, investigated by the Petrochilos couple and has been open to the public since 1963. The Diros caves consist of three cave systems: the Katafygi, the Vlychada or Glyfada and the Alepotrypa. Usually only the Glyfada caves are open to the public. The Glyfada cave has an area of 16,700 square meters. The temperature in the caves is between 16 and 20 degrees, the water has a temperature of approximately 12 degrees. In the Pacific Ocean room the river has a maximum depth of 30 meters, the level of the entire cave river depends on the weather conditions. At high tide only a part can be visited, so inform first by telephone before you go.

During the river cave trip of 2 km the boat sails under the guidance of a guide, from cave room to cave room.
The boat trip takes around 40 minutes and nine cave rooms are viewed. This is followed by a walk of approximately 500 meters. The open spaces all have different names such as the Dragon Cave, the Shipwreck cave, the Pacific Ocean and the Water Nymph Bed.
When buying an admission ticket you will receive a brochure with the names of the spaces being visited.

Entrance & Opening times:
Admission price: € 13.00 (2019)
Opening hours:
summer months: from 8:30 AM to 5:30 PM
winter months: from 8:30 AM to 3:00 PM (closed on Mondays)
It is very touristy and in the summer months there is often a waiting time.
Look for more info on the website of Diros Caves

Tip:
Nearby you will find a large beach for a well-deserved fresh dive.
The route from Areopoli to Kardamili is an absolute must, undoubtedly 1 of the most beautiful coastal roads of the entire Peloponnese. Imagine; on one side the sea, on the other side the wonderful smelling orange and olive trees and in front of you the Taygetos mountains with snowy peaks.
The route to Mistras is also surprisingly beautiful!