στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos - The Peloponnese

Epidavros is bekend om het beroemde theater of het heiligdom van Epidaurus. Aan de kust liggen Palea Epidavros en Nea Epidavros. Het heiligdom van Epidaurus of het Asklepion van Epidaurus (Epidavros) staat op de Griekse werelderfgoed lijst. Het heiligdom ligt landinwaarts in een vallei op acht kilometer van de kust ten oosten van Lygourio en Nafplio.

Epidavros is known for the famous theater or sanctuary of Epidaurus. Palea Epidavros and Nea Epidavros lie on the coast. The sanctuary of Epidaurus or the Asklepion of Epidaurus (Epidavros) is on the Greek world heritage list. The sanctuary is located inland in a valley eight kilometers from the coast east of Lygourio and Nafplio.

Het complex werd in fases gebouwd in de derde en vierde eeuw v. Chr.
De geneeswijzen in het asklepion van Epidaurus waren gebaseerd op de genezende goden van Epidaurus: Apollo, Asklepios, en Hygeia. Nu nog wordt in de medische wereld gebruik gemaakt van het esculaapteken. Pas veel later werd de wetenschappelijke geneeskunde ingevoerd gebaseerd op de leer van Hippocrates die ziekte zag als een natuurlijk verschijnsel en niet als het ingrijpen van goden.

Een asklepion was in het oude Griekenland een kuuroord of een medisch centrum.
Een asklepion was gewijd aan de mythologische god Asklepios, die volgens mythografen geboren is in Trikka (Trikala). Belangrijke asklepions in Griekenland staan onder meer in Kos, Epidavros en Trikala. De arts Hippocrates had later een grote invloed op de toegepaste geneeskunde in de medische centra. De aesculapius, het esculaapteken is een slang die om een staf kronkelt. De slang zou het symbool zijn van leven en dood die zich kronkelt om de staf van de god Asklepios, door de Romeinen Aesculapius genoemd.

De tempel van Asklepios was gewijd aan Apollo Maleatas die men aanriep om weer gezond te worden.
De tempel is gebouwd in de vierde eeuw v. Chr. op een Myceense cultusplaats niet ver van het latere theater. Nu liggen er alleen nog een paar stenen. Achter de tempel lag de Tholos, een rond gebouw. Men is niet zeker van de functie van dit gebouw maar volgens Pausanias was het een heilig slangenverblijf met gele slangen.

Het theater van Epidaurus is het mooiste gedeelte van de opgraving en werd gebouwd in de vierde eeuw v. Chr.
De architect was waarschijnlijk Polyclitus de Jongere van Argos, het theater is een perfecte integratie in de omgeving en heeft een bijzondere akoestiek. Het toneel van het Epidaurus theater is een cirkel met een diameter van 9,77 meter.

In de zomer zijn er in het theater regelmatig concerten,
deze worden meestal pas in de avond als het donker is gehouden. De theatervoorstellingen worden vaak bezocht door hooggeplaatste personen, maar zijn toegankelijk voor iedereen. Een voorstelling bijwonen is een unieke en onvergetelijke ervaring, de stilte in het donker tussen de bomen totdat de voorstelling begint. De perfecte akoestiek gedurende de hele voorstelling waarbij elk geluid vanaf het toneel zelfs op de bovenste rangen is te horen.

Het besef dat men ruim 2000 jaar geleden al met ruim 12.000 toeschouwers
kwam luisteren en kijken naar toneelvoorstellingen, verzen van Homerus en tragedies van Sophocles. Aristoteles beschreef het als een catharsis (katharsis), een zuivering of loutering van emoties die leidt naar vernieuwing. Nu gebeurt het vaak dat mensen op de stip (als in Idols) gaan staan te zingen, prachtige akoestiek!

Entree, openingstijden en Tips
Entree: € 12,00 (museum & opgravingen)
Openingstijden:
Winter: 8.00-17.00
Zomer:
April-Augustus: 08:00-20:00
van 1 September tot 15 September : 08:00-19:30
van 16 September tot 30 September : 08:00-19:00
van 1 Oktober tot 15 Oktober : 08:00-18:30
van 16 Oktober tot 31 Oktober : 08:00-18:00

Nafplio is een prima uitvalsbasis om een paar dagen oost Peloponnesos te verkennen en daarna door te rijden naar Villa FINIKI:
Epidavros – Athene: 168 km in 2 uur
Epidavros – Nafplio: 28 km in 35 min.
Epidavros – Mycene: 48 km in 55 min.
Epidavros – Villa FINIKI: 227 km in 3 uur

The complex was built in phases in the third and fourth centuries BC.
The cures in the asklepion of Epidaurus were based on the healing gods of Epidaurus: Apollo, Asklepios, and Hygeia. Nowadays, use is made of the esculaap sign in the medical world. Only much later was scientific medicine introduced based on the teachings of Hippocrates who saw disease as a natural phenomenon and not as the intervention of gods.

An asklepion was a spa or medical center in ancient Greece.
An asklepion was dedicated to the mythological god Asklepios, who according to mythographers was born in Trikka (Trikala). Important asklepions in Greece can be found in Kos, Epidavros and Trikala, among others. The physician Hippocrates later had a major influence on applied medicine in the medical centers. The aesculapius, the escape sign, is a snake that winds around a staff. The serpent is said to be the symbol of life and death that wraps itself around the staff of the god Asklepios, called Aesculapius by the Romans.

The temple of Asklepios was dedicated to Apollo Maleatas who were called upon to become healthy again.
The temple was built in the fourth century BC. in a Mycenaean cult place not far from the later theater. Now there are only a few stones left. Behind the temple was the Tholos, a round building. People are not sure about the function of this building, but according to Pausanias it was a sacred snake enclosure with yellow snakes.

The theater of Epidaurus is the most beautiful part of the excavation and was built in the fourth century BC.
The architect was probably Polyclitus the Younger of Argos, the theater is a perfect integration into the environment and has a special acoustics. The stage of the Epidaurus theater is a circle with a diameter of 9.77 meters.

In the summer there are regular concerts in the theater,
these are usually only in the evening when it is kept dark. The theater performances are often visited by high-ranking people, but are accessible to everyone. Attending a performance is a unique and unforgettable experience, the silence in the dark between the trees until the performance begins. The perfect acoustics during the entire performance where every sound can be heard from the stage even on the upper ranks.

The realization that more than 2000 years ago already with more than 12,000 spectators
came to listen and watch theater performances, verses by Homer and tragedies by Sophocles. Aristotle described it as a catharsis, a purification or purification of emotions that leads to renewal. Now it often happens that people on the dot (as in Idols) stand singing, beautiful acoustics!

Entrance, opening times and Tips
Admission: € 12.00 (museum & excavations)
Opening hours:
Winter: 8.00 am – 5.00 pm
Summer:
April-August: 8:00 am to 8:00 pm
from September 1 to September 15: 08: 00-19: 30
from September 16 to September 30: 08: 00-19: 00
from October 1 to October 15: 08: 00-18: 30
from October 16 to October 31: 8:00 am to 6:00 pm

Nafplio is a great base for exploring East Peloponnese for a few days and then on to Villa FINIKI:
Epidavros – Athens: 168 km in 2 hours
Epidavros – Nafplio: 28 km in 35 min.
Epidavros – Mycene: 48 km in 55 min.
Epidavros – Villa FINIKI: 227 km in 3 uur