στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos - The Peloponnese

Het Kanaal van Korinthe is een kunstmatige waterweg in Griekenland. Het werd in het laatste decennium van de 19e eeuw aangelegd op de plaats waar de landengte van Korinthe op zijn smalst is, namelijk 6343 m. Sindsdien is de Peloponnesos geen schiereiland meer, maar een echt eiland. Het lijnrechte kanaal is 6,3 km lang, 23 m breed en zo’n 8 m diep.

The Corinth Canal is an artificial waterway in Greece. It was built in the last decade of the 19th century at the place where the isthmus of Corinth is at its narrowest, namely 6343 m. Since then, the Peloponnese is no longer a peninsula, but a real island. The straight channel is 6.3 km long, 23 m wide and about 8 m deep.

Het kanaal heeft de vaarweg tussen Piraeus en de Ionische Zee met ongeveer 350 km verkort.
De zes bruggen (vijf voor het autoverkeer, één voor de spoorweg) die de Peloponnesos met het Europese vasteland verbinden, liggen ongeveer 70 m boven de waterspiegel. . Toch is het enkel geschikt voor middelgrote schepen, want sterke stromingen maken het gevaarlijk voor kleine bootjes, terwijl de geringe diepgang een bezwaar is voor grote schepen van meer dan 10.000 ton. Een sleepboot loodst de vaarschepen er doorheen in een halfuur. Dit gebeurt omzichtig, want de bijna loodrechte wanden van grind en leem brokkelen regelmatig af.

Hoe kom je op de brug?
Om op de brug naar het kanaal te kijken neem je de afslag Loutraki – Korinthos Isthmos (afslag 9, weg 8) op circa 105 kilometer van het vliegveld Athene. Net voor een benzinestation moet je naar rechts. De aanblik van het kanaal is vrij spectaculair, een echte bezienswaardigheid en gratis te bezichtigen.

Onderwaterbruggen en de oude Diolkos
In 1988 werden onderwaterbruggen op zeeniveau geïnstalleerd aan elk uiteinde van het kanaal om de boten toegang te verlenen tot het kanaal. Met spoorbomen wordt de weg gedeeltelijk afgesloten en zakt de brug 8 m onder water. Een boot vaart hier dan doorheen en het is een mooi gezicht om een groot vrachtschip te zien passeren. Daarna gaat de brug weer omhoog en kan het verkeer weer verder rijden.
Vanaf deze brug heb je een mooi zicht op het Kanaal van Korinthe.
Hier zie je ook nog een stuk van de oude Diolkos, een geplaveide weg waar in de oudheid de boten over vervoerd werden, toen er nog geen kanaal was.
Om hier te komen rij je naar Loutraki en via de kustweg naar Korinthos.

Door het kanaal varen?
Sinds april 2010 organiseert de Spanopoulos groep met het schip “ARGO” dagelijks cruises op het kanaal. Het uitzicht vanaf beneden op het water is nog magnifieker!  “ARGO” is een moderne boot van 24 meter lang met een capaciteit van 196 personen. Het wordt begeleid door goed opgeleid personeel en heeft een bar om aan alle mogelijke passagiersbehoeften tijdens de reis te voldoen. De route duurt ongeveer een uur, vaart van ‘s morgens tot’ s morgens, de frequentie hangt af van de grootte van de doorvoer. Er is veel flexibiliteit omdat ze vaak ook groepen vervoeren. Er zijn vaak ook speciale tochten; houdt de FaceBook pagina in de gaten.

Tips:

 • Kom je laat aan, is Loutraki een prima overnachtingsplaats (1 uur rijden, 105 km vanaf Athene).
 • Kom je vroeg aan, is na 1 uur rijden, 105 km, het kanaal van Korinthe een aan te raden koffie- of lunchstop.
 • Vouliagmeni meer: ongeveer 12 km van Loutraki; fantastisch mooie blauwe lagune waar je heerlijk kunt relaxen en vis eten.
 • Klooster van de Osios Patapios: ligt op ongeveer 14 km van het centrum van Loutraki op de hellingen van de schilderachtige Gerania
 • Bungee jumpen
 • Corinth Canal SUP Crossing

The canal has shortened the waterway between Piraeus and the Ionian Sea by approximately 350 km.
The six bridges (five for car traffic, one for the railroad) connecting the Peloponnese with the European mainland, lie about 70 m above the water level. . However, it is only suitable for medium-sized ships, because strong currents make it dangerous for small boats, while the low draft is a problem for large ships of more than 10,000 tons. A tugboat guides the sailing ships through it in half an hour. This is done carefully, because the almost perpendicular walls of gravel and loam regularly crumble.

How do you get to the bridge?
To view the canal on the bridge, take the Loutraki – Korinthos Isthmos exit (exit 9, road 8) at approximately 105 kilometers from Athens airport. Just before a gas station you have to turn right. The sight of the canal is quite spectacular, a real sight and free to visit.

Underwater bridges and the old Diolkos
In 1988, sea level underwater bridges were installed at each end of the channel to give the boats access to the channel. The road is partially closed with railway trees and the bridge drops 8 m under water. A boat then sails through it and it is a nice sight to see a large cargo ship pass by. After that the bridge goes up again and the traffic can continue.
From this bridge you have a beautiful view of the Corinth Canal.
Here you can also see a part of the old Diolkos, a paved road where the boats were transported in ancient times, when there was no canal yet.
To get here you drive to Loutraki and via the coastal road to Korinthos.

Want to sail through the canal?
Since April 2010, the Spanopoulos group has been organizing daily cruises on the canal with the ship “ARGO”. The view from below on the water is even more magnificent! “ARGO” is a modern 24-meter boat with a capacity of 196 people. It is supervised by well-trained staff and has a bar to meet all possible passenger needs during the journey. The route takes about an hour, sails from morning to morning, the frequency depends on the size of the transit. There is a lot of flexibility because they often also transport groups. There are often also special tours; keep an eye on the FaceBook page.

Tips:

 • If you arrive late, Loutraki is a great place to spend the night (1 hour’s drive, 105 km from Athens).
 • If you arrive early, after a 1-hour drive, 105 km, the Corinth Canal is a recommended coffee or lunch stop.
 • Vouliagmeni lake: about 12 km from Loutraki; fantastically beautiful blue lagoon where you can relax and eat fish.
 • Monastery of the Osios Patapios: located about 14 km from the center of Loutraki on the slopes of picturesque Gerania
 • Bungee jumpen
 • Corinth Canal SUP Crossing