στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos - The Peloponnese

Mycene ligt ten oosten van de doorgaande weg van Korinthe naar Nafplio. Archeologisch onderzoek in de burcht van Mycenae heeft duidelijk gemaakt dat de heuvel al bewoond was rond 3000 voor Chr.

Mycenae is located east of the main road from Corinth to Nafplio. Archaeological research in Mycene Castle has made it clear that the hill was already inhabited around 3000 BC.

Mycene was in de oudheid een belangrijke stad en het belangrijkste politieke en culturele centrum van de Myceense cultuur.
Tot nu toe hebben archeologen negen Tholos graven in Mycene opgegraven.
De bloeitijd van Mycene valt in de periode tussen ca. 1400 en 1200 v.Chr. De Myceners ontwikkelen een rijke cultuur, die voornamelijk een verdere ontwikkeling is van de Minoïsche beschaving. In Mycene lag er meer nadruk op de aanwezigheid van wapens en kampen.

Schatkamer van Atreus
is sober maar meesterlijk voorbeeld van Myceense architectuur. Je gaat er binnen door een monumentale poort waarvan de onderste bovendrempel meer dan 120 ton weegt. De binnenruimte, met een diameter van 14,5 meter en een hoogte van 13,20 m heeft de vorm van een bijenkorf.

Het Paleis
ligt op de top van de heuvel, het zijn slecht bewaarde, weinig spectaculaire overblijfselen, maar wel een mooi uitzicht.

De Leeuwenpoort
stamt uit de dertiende eeuw voor Chr. toen de muur rond Grafcircel A werd gebouwd. Deze wereldberoemde poort gaf eertijds toegang tot de burcht die de stad beheerste. De 2 leeuwen boven de ingang behoren tot de meest befaamde beeldhouwwerken ter wereld.

De Koninklijke grafcirkel:
er zijn verschillende soorten Myceense graven, de koningsgraven zijn grafcirkels van vooraanstaande families, rond het graf werd een cirkel gelegd van platte stenen. Het gewone volk kreeg een graf met rechtopstaande stenen of alleen maar een holte in een rots. De koepelgraven waren bereikbaar via een “dromos”, een gang uitgehakt in de rotsen.

Archeologisch Museum Mycene;
hier is een goede maquette te zien van het archeologische terrein. Er zijn ook potten, vazen, beeldjes, muurschilderingen en sieraden te zien die gevonden zijn bij opgravingen in Mycene en Tiryns. Een deel van de gevonden voorwerpen in deze omgeving liggen in het archeologisch museum van Athene, zoals het Gouden Masker van Agamemnon.

Entree, openingstijden & tips:
Openingstijden: 08.00-19.00 zomermaanden (wintermaanden tot 15.30 uur)

Entree: € 12,00 (2019)

De ruïnes liggen op 2 km van het dorp. In feite zijn er 2 vindplaatsen, op 300 m van elkaar. Je ticket is geldig voor allebei.

Nafplio is een prima uitvalsbasis om een paar dagen oost Peloponnesos te verkennen en daarna door te rijden naar Villa FINIKI.

Mycene – Athene: 150 km in 1 uur 35 min.
Mycene – Nafplio: 25 km in 35 min.
Mycene – Kanaal van Korinthe: 50 km in 45 min.
Mycene – Epidavros: 48 km in 55 min.
Mycene – Villa FINIKI: 190 km in 2,5 uur

Art Gallery Agora:
deze galerie ligt net voor Mycene (komende vanaf Nafplio). Prachtig levensgrote Griekse sculpturen in brons en keramiek stelen de show. De exacte kopieën zijn allen voorzien van het Ancient Greek Heritage label. Er is ook een ruim aanbod van iconen, juwelen en mozaïeken. De Duits-Griekse gastvrouw Julia Bretsnender geeft je interessante informatie en begeleiding. De eigenaar Stelios Maragos zorgt voor de verzending van de sculpturen. Naast de galerie is een gezellige koffieshop.
Hier stoppen ook touringcar bussen, dus het kan er best druk zijn. Het is er niet echt goedkoop, maar wel een bezoek waard.

Mycenae was an important city in ancient times and the most important political and cultural center of Mycenaean culture.
Until now, archaeologists have excavated nine Tholos graves in Mycenae.
The flowering time of Mycenae falls between 1400 and 1200 BC. The Myceners develop a rich culture, which is primarily a further development of the Minoan civilization. In Mycene there was more emphasis on the presence of weapons and camps.

Treasury of Atreus
is a sober but masterful example of Mycenaean architecture. You enter through a monumental gate whose lower upper threshold weighs more than 120 tons. The interior, with a diameter of 14.5 meters and a height of 13.20 m, has the shape of a beehive.

The palace
lies on top of the hill, they are poorly preserved, few spectacular remains, but a nice view.

Lion’s Gate:
dates from the thirteenth century BC. when the wall was built around Grave Circle A. This world-famous gate once gave access to the castle that dominated the city. The 2 lions above the entrance are among the most famous sculptures in the world.

The royal burial circle:
there are different types of Mycenaean tombs, the royal tombs are burial circles of prominent families, a circle of flat stones was laid around the grave. The common people were given a grave with upright stones or just a hollow in a rock. The dome graves were accessible via a “dromos”, a corridor carved into the rocks.

Archaeological Museum Mycene;
here is a good model of the archaeological site. There are also pots, vases, statuettes, murals and jewelry found at excavations in Mycenae and Tiryns. Some of the objects found in this area are in the Archaeological Museum of Athens, such as the Golden Mask of Agamemnon.

Entrance, opening times & tips:
Opening hours: 8 a.m. to 7 p.m. summer months (winter months to 3 p.m.)

Admission: € 12.00 (2019)

The ruins are 2 km from the village. In fact there are 2 sites, 300 m apart. Your ticket is valid for both.

Nafplio is a great base for exploring East Peloponnese for a few days and then on to Villa FINIKI.

Mycene – Athene: 150 km in 1 hour 35 min.
Mycene – Nafplio: 25 km in 35 min.
Mycene – Kanaal van Korinthe: 50 km in 45 min.
Mycene – Epidavros: 48 km in 55 min.
Mycene – Villa FINIKI: 190 km in 2,5 hour

Art Gallery Agora:
this gallery is just before Mycene (coming from Nafplio). Beautiful life-sized Greek sculptures in bronze and ceramics steal the show. The exact copies are all provided with the Ancient Greek Heritage label. There is also a wide selection of icons, jewelery and mosaics. The German-Greek hostess Julia Bretsnender gives you interesting information and guidance. The owner Stelios Maragos is responsible for sending the sculptures. Next to the gallery is a cozy coffee shop.
Coach buses also stop here, so it can be quite busy. It is not really cheap, but worth a visit.