στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos - The Peloponnese

Er rijdt een tandradtrein door een heel schilderachtig landschap, langs de bergengtes van de Vouraïkos, die je vanaf de weg niet ziet. Het is niet meer het oude treintje van een aantal jaren geleden, maar nog steeds de moeite waard om te doen.

A cogwheel train runs through a very picturesque landscape, along the gorges of the Vouraïkos, which you cannot see from the road. It is no longer the old train of a few years ago, but still worth doing.

De tocht van Diakofto naar Kalavrita is 22 km en duurt 65 min.
Onderweg heel wat tunnels en smalle bruggetjes. Buiten het station van Diakofto zie je de historische locomotief uit 1896 die als eerste naar Kalavrita klom. Het is nu niet meer het oude treintje van een aantal jaren geleden, maar nog steeds de moeite waard om te doen.

Halfweg het parcours bereik je Kato Zachlorou, van daaruit kun je naar het Mega Spileon klooster wandelen (3 km over een ezelspad).
Het kleine station van Kato Zachlorou is leuk om te zien en een pauze waard. Het Mega Spileon klooster werd in 1943 in de fik gestoken door de Duitsers en vervolgens heropgebouwd. De entree is een mooie koperen poort van 1800. Achter een zilveren deur, met een opvallend fijn uitgewerkte Heilige Maagd, vind je het wassen beeld van de zwarte Madonna. Er is ook een mooie bewerkte zilveren kroon die uit Rusland afkomstig is. Er heerst een serene stilte, er lopen nog paters rond, correcte kleding is gewenst. Kortom: echt de moeite waard!

Kalavrita is een martelaarsstad;
op 13 december 1943 executeerden de Duitse soldaten alle mannen en jongens van 13 jaar. Tol: 1436 slachtoffers. Om dit te herdenken staat de klok van de kerk in Kalavrita stil op 14.34 uur; het uur van de executie. Er zijn veel souvenirswinkels en gezellige tavernes.

Kalavryta City Pass

 • retour met de tandradbaan van Diakofto naar Kalavryta
 • entree tot het Kalavryta Ski Center met een lift rit naar Vathia Lakka (1800 m hoogte)
 • of een bezoek aan de wijnmakerij “TETRAMYTHOS”
 • entree en een rondleiding in de Grot van de Meren (Spileo Limnon)
 • toegang tot het Holocaustmuseum van Kalavrita
 • Prijs: € 24,80 per persoon
 • Te koop op de treinstations van Kalavryta, Diakopto en Patras
 • Geldig voor een periode van een maand na de datum van afgifte en kan tussentijds worden gebruikt op elke geselecteerde datum.

Tip:

 • Overnacht in Diakofto en koop je tickets de avond van te voren
 • Rij eerst naar Kalavrita, verblijf daar even, rij dan naar Kato Zachlorou voor de wandeling naar het klooster en neem de laatste trein naar Diakofto terug.
 • Leuke bar in het station van Diakofto

Treinticket retour: € 19.00

The trip from Diakofto to Kalavrita is 22 km and takes 65 minutes.
Along the way you pass a lot of tunnels and narrow bridges. Outside the station of Diakofto you see the historic locomotive from 1896 that first climbed to Kalavrita.

Halfway the trail you reach Kato Zachlorou, from there you can walk to the Mega Spileon monastery (3 km along a donkey trail). The small station of Kato Zachlorou is nice to see and worth a break.The Mega Spileon monastery was set on fire by the Germans in 1943 and then rebuilt. The entrance is a beautiful copper gate from 1800. Behind a silver door with a striking finely worked out Virgin, you will find the wax statue of the black Madonna. There is also a beautiful carved silver crown that comes from Russia. There is a serene silence, there are still fathers walking around, correct clothing is required. In short: really worth it!

Kalavrita is a martyr city;
on December 13, 1943 the German soldiers executed all men and boys of 13 years. Toll: 1436 victims. To commemorate this, the clock of the church in Kalavrita stands still at 2.34 pm; the hour of execution.

There are many souvenir shops and cozy taverns.

Kalavryta City Pass

 • return with the cogwheel train from Diakofto to Kalavryta
 • entrance to the Kalavryta Ski Center with a lift ride to Vathia Lakka (1800 m altitude)
 • or a visit to the winery “TETRAMYTHOS”
 • entrance and a tour of the Caves of the Lakes (Spileo Limnon)
 • access to the Holocaustmuseum of Kalavrita
 • Price: € 24,80 p.p.
 • For sale at the train stations of Kalavryta, Diakopto and Patras
 • Valid for a period of one month from the date of issue and can be used in the meantime on any selected date.

Tip:

 • Stay the night in Diakofto and buy your train tickets the night before
 • First drive to Kalavrita, stay there for a while, then drive to Kato Zachlorou for the walk to the monastery and take the last train back to Diakofto.
 • Nice bar in the station of Diakofto

Trainticket retour: € 9.00