στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos - The Peloponnese

Monemvasia is de Griekse rots van Gibraltar, massief en met een purperachtige kleur verrijst hier een 300 meter hoog rotsmassief loodrecht uit de blauwe zee met als naam Monemvasia wat -de enige toegang- betekent die er inderdaad ook is. Yephira of Nea Monemvasia ligt bij de entree van de rots.

Monemvasia is the Greek rock of Gibraltar, massive and with a purplish color, a 300-meter high rock mass here rises perpendicularly from the blue sea with the name Monemvasia which means the only access that is indeed there. Yephira or Nea Monemvasia is located at the entrance of the rock.

Monemvasia werd door een aardbeving in 375 na Chr. van het vasteland gescheiden en bleef tot de aanleg van de brug in de 6de eeuw een eiland.
Inwoners van Laconië die werden opgejaagd vanuit het noorden, zochten er een toevlucht en stichtten er in de 6e eeuw een stad, die vanaf het vasteland niet te zien is. In de 8e eeuw was Monemvasia door de strategische ligging uitgegroeid tot een bloeiende handelsnederzetting. Vanaf het vasteland is niet te zien dat zich op de kale rots een complete stad bevindt.

Monemvasia is opgedeeld in een beneden- en een bovenstad.

 • De benedenstad is een wirwar van smalle straatjes en steegjes met prachtige traditionele Venetiaanse huizen.
 • De bovenstad, waar vroeger de rijke families woonden die (letterlijk) neerkeken op de armen in de benedenstad, is nu een ruïne.
 • De 13e-eeuwse Agia Sofia-kerk; op de rand van de rots is de moeite waard om te bezichtigen.

Haven & stranden
Er is een kleine haven met een aanlegplaats voor de boten rondom de Peloponnesos. Boottochten mogelijk naar veel richtingen. Stranden zijn: Portelo, het strand bij Yephira, het strand van Xifias. Aan de zuidkant: Pera Kakavos en aan de noordkant het Pori strand.

Caretta caretta nesten:
Op de stranden maak je tijdens de warmste maanden in Griekenland; juli en augustus, de meeste kans om een Caretta caretta te zien. De nesten zijn duidelijk herkenbaar aan het markante spoor, maar laat deze nesten, vanzelfsprekend, met rust.

Bij Monemvasia zijn 19 wandelroutes uitgezet.
De kortste route is 3,3 kilometer en de langste route is 10 kilometer. De routes zijn goed gemarkeerd uitgezet en zelfs zonder kaart goed te lopen. Route 19 komt langs het belangrijkste schildpadstrand van de Peloponnesos. Deze route is 8 kilometer lang en wordt in ongeveer 3 uur gelopen.

Tip:

 • Kamers ; seafront Monemvasia ; net voorbij Monemvasia, met zwembad.
 • Combinatietip: Mistras
 • Monemvasia ligt een beetje in een uithoek, je komt er niet zo maar langs, maar is wel de moeite waard

Monemvasia was destroyed by an earthquake in 375 AD. separated from the mainland and remained an island until the construction of the bridge in the 6th century.
Residents of Laconia who were hunted from the north sought refuge there and founded a city in the 6th century that cannot be seen from the mainland. Due to its strategic location, Monemvasia had grown into a thriving trade settlement in the 8th century. From the mainland you cannot see that there is a complete city on the bare rock.

Monemvasia is divided into a lower and upper city.

 • The lower town is a jumble of narrow streets and alleys with beautiful traditional Venetian houses.
 • The upper town, where the rich families used to live who (literally) looked down on the poor in the lower town, is now a ruin.
 • The 13th-century Agia Sofia church; on the edge of the rock is worth a visit.

Harbor & beaches
There is a small harbor with a landing place for the boats around the Peloponnese. Boat trips possible in many directions. Beaches are: Portelo, the beach at Yephira, the beach at Xifias. On the south side: Pera Kakavos and on the north side the Pori beach.

Caretta caretta nests:
On the beaches you make during the hottest months in Greece; July and August, most likely to see a Caretta caretta. The nests are clearly recognizable by the striking track, but of course leave these nests alone.

At Monemvasia, 19 hiking trails have been plotted.
The shortest route is 3.3 kilometers and the longest route is 10 kilometers. The routes are well marked out and you can even walk without a map. Route 19 passes the most important turtle beach in the Peloponnese. This route is 8 kilometers long and will run in approximately 3 hours.

Tip:

 • Rooms; seafront Monemvasia ; just past Monemvasia, with swimming pool.
 • Combination tip: Mistras
 • Monemvasia is a bit in the corner, you don’t just come by, but it is worth it