στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos - The Peloponnese

Nafplio of Nafplion is één van de meest levendige steden van de Peloponnesos en ligt 160 km van het vliegveld van Athene. Van 1829 tot 1834 was Nafplio de eerste hoofdstad van het bevrijde Griekenland.

Nafplio or Nafplion is one of the most vibrant cities of the Peloponnese and is located 160 km from the airport of Athens. From 1829 to 1834, Nafplio was the first capital of liberated Greece.

Venetiaans-Turkse vesting Palamidi
Nafplio is een gezellig havenstadje in de schaduw van een grote rots waarop de indrukwekkende vestingen, zoals het Venetiaans-Turkse vesting Palamidi (1711–1714) en het bastion Andreas, staat.
Na beklimming van de 857 treden (20 min) heb je een schitterend uitzicht (ook met de auto te bereiken of met de Hop on Hop off bus).
Entree 2019: € 8

De stad zelf heeft veel winkels en restaurants en het grootste deel van de stad is autovrij.
Het oude stadsgedeelte heeft veel charme en straalt zelfs iets Italiaans uit.
De boulevard van Nafplio is een mooie brede boulevard met veel palmbomen. De restaurants langs de boulevard huizen in mooie oude gebouwen die Nafplio tot een sfeervolle stad maken. De restaurants hebben brede terrassen met uitzicht op de haven en de wandelpromenade van Nafplio.

Aan de havenpromenade liggen cafeetjes met een schitterend uitzicht op het eiland Bourzi waar ook het kasteel Bourzi ligt.

Tips:
In Nafplio is een komboloi museum, 25 Staikopoulou St., het museum is uniek in de wereld en laat de geschiedenis zien van het Griekse kralensnoer.
Openingstijden: 11:00 – 19:00 (gesloten op dinsdag), entree 2019: € 2,00.
Hop on Hop off bus of treintje
Als je in Nafplio verblijft vergeet de wijnstreek Nemea dan niet te bezoeken!
Nafplio is een prima uitvalsbasis om een paar dagen oost Peloponnesos te verkennen en daarna door te rijden naar Villa FINIKI:
Nafplio – Kanaal van Korinthe: 68 km in 1 uur
Nafplio – Epidavros: 28 km in 35 min.
Nafplio – wijnstreek Nemea: 25 km in 35 min.
Nafplio – Mycene: 25 km in 35 min.
Nafplio – Mistras: 120 km in 1 uur 45 min.
Nafplio – Villa FINIKI: 190 km in 2 uur 30 min.

Venetian-Turkish fortress Palamidi
Nafplio is a cozy harbor town in the shadow of a large rock on which the impressive fortresses, such as the Venetian-Turkish fortress Palamidi (1711–1714) and the bastion Andreas, stand.
After climbing the 857 steps (20 min) you have a magnificent view (also accessible by car or with the Hop on Hop off bus).
Entry 2019: € 8.

The city itself has many shops and restaurants and most of the city is car-free.
The old town has a lot of charm and even radiates something Italian.
The boulevard of Nafplio is a beautiful wide boulevard with many palm trees. The restaurants along the boulevard house beautiful old buildings that make Nafplio a charming city. The restaurants have wide terraces overlooking the harbor and the pedestrian promenade of Nafplio.

On the harbor promenade there are cafes with a magnificent view of the island of Bourzi where the Bourzi castle is located.

Tips:
In Nafplio there is a komboloi museum, 25 Staikopoulou St., the museum is unique in the world and shows the history of the Greek string of beads.
Opening hours: 11:00 – 19:00 (closed on Tuesday), entrance 2019: € 2.00.
Hop on Hop off bus or train
If you stay in Nafplio don’t forget to visit the Nemea wine region!
Nafplio is a great base for exploring East Peloponnese for a few days and then on to Villa FINIKI:
Nafplio – Corinth Canal: 68 km in 1 hour
Nafplio – Epidavros: 28 km in 35 minutes.
Nafplio – Nemea wine region: 25 km in 35 min.
Nafplio – Mycene: 25 km in 35 min.
Nafplio – Mistras: 120 km in 1 hour 45 min.
Nafplio – Villa FINIKI: 190 km in 2 hours 30 min.