στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos - The Peloponnese

Nemea is een plaats en gemeente in de Peloponnesos, en gelegen op ca. 5 km van de gelijknamige antieke stad Nemea.
Nemea ligt tussen Korinthe en Nafplio in, onderweg zijn veel mooie heuvels en valleien met druivenranken,
de wijnstreek Nemea.

Nemea is a place and municipality in the Peloponnese, and is approximately 5 km from the eponymous old town of Nemea.
Nemea is situated between Corinth and Nafplio, along the road are many beautiful hills and valleys with vineyards,
the Nemea wine region.

Ancient Nemea
Het antieke Nemea raakte bekend, niet alleen door de mythe van Herkales die hier de zogenaamde leeuw van Nemea zou gedood hebben, maar ook in historische tijden, door de Nemeïsche Spelen die hier om de twee jaar plaatsvonden. Hier ligt de oorsprong van de spelen, die naar verluidt omstreeks 570 v.Chr. voor het eerst werden gehouden.

De bezienswaardigheden en het museum van het oude Nemea zijn opmerkelijk door de zorgvuldigheid waarmee de opgravingen zijn uitgevoerd en toegankelijk gemaakt.

Deze opgravingen worden gedomineerd door een negental resterende Dorische zuilen van een Hellenistische (330-320 v.Chr.) Zeustempel. Slechts drie van de negen zuilen zijn altijd blijven staan, de andere zes zijn gereconstrueerd met de oorspronkelijke delen. Ook het 500 m oostwaarts gelegen stadion van de Nemeïsche Spelen is goed gerestaureerd, en het overzichtelijke museum toont een maquette van de opgravingen en interessante archeologische vondsten.

Openingstijden:
Winter: 08.30-15.00 (op dinsdag gesloten)
Zomer: 08.00-19.30
Entree: € 6,00 (combiticket)

Het moderne Nemea is bekend om zijn kwaliteitswijn.
Er zijn in Griekenland zeer vele wijnstreken. Het grootste wijnproducerende gebied van Griekenland is de Peloponessos. De wijnstreek Nemea is wegens de geografische ligging en het goede klimaat een van de beste wijngebieden ter wereld. Hier wordt de beste rode wijndruif van heel Griekenland verbouwd, de “Agiorgitiko”. Hiervan wordt de “Nemea” kwaliteitswijn gemaakt. Deze wijn heeft de bijnaam “Hercules-bloed” ontvangen, vanwege de dieprode kleur.

Het bijzondere van deze wijn, zegt men, is dat je er geen “wijnkater” van krijgt doordat er pijnboomhars aan het begin van de gisting wordt toegevoegd. Door het zachte klimaat en de kalkrijke grond is de smaak van deze beroemde wijn voortreffelijk.

Tip:

 • Het boek: Druiven en Droesem, een reis langs Griekse wijngaarden van Frederiek Lommen
 • Boek een rondleiding met een proeverij bij de Semeli winery

Afstanden:

 • Villa FINIKI – Nemea: 183 km in 2 uur en 22 min.
 • Nemea – Mycene: 25 km in 33 min.
 • Nemea – Kanaal van Korinthe: 44 km in 35 min.
 • Nemea – Nafplio: 63 km in 42  min.
 • Nemea – Epidavros: 65 km in 1 uur en 10 min.

Ancient Nemea
The ancient Nemea became known, not only because of the myth of Herkales who would have killed the so-called lion of Nemea here, but also in historical times, through the Nemean Games that took place here every two years. Here lies the origin of the games, which are said to be around 570 BC. were held for the first time.

The sights and the museum of ancient Nemea are remarkable for the care with which the excavations have been carried out and made accessible.

These excavations are dominated by nine remaining Doric columns from a Hellenistic (330-320 BC) Zeus temple. Only three of the nine columns have always remained standing, the other six have been reconstructed with the original parts. The stadium of the Nemean Games, 500 m to the east, has also been well restored, and the well-organized museum displays a model of the excavations and interesting archaeological finds.

Opening hours:
Winter: 08.30-15.00 (closed on Tuesdays)
Summer: 08.00-19.30
Admission: € 6.00 (combi ticket)

The modern Nemea is known for its quality wine.
There are very many wine regions in Greece. The largest wine-producing area in Greece is the Peloponnese. The Nemea wine region is one of the best wine regions in the world due to its geographical location and good climate. Here the best red wine grape from all over Greece is grown, the “Agiorgitiko”. The “Nemea” quality wine is made from this. This wine has been nicknamed “Hercules Blood” because of its deep red color.

What is special about this wine, it is said, is that it does not cause a “wine hangover” because pine resin is added at the start of fermentation. Due to the mild climate and chalky soil, the taste of this famous wine is excellent.

Tip:

Distances:

 • Villa FINIKI – Nemea: 183 km in 2 uur en 22 min.
 • Nemea – Mycene: 25 km in 33 min.
 • Nemea – Kanaal van Korinthe: 44 km in 35 min.
 • Nemea – Nafplio: 63 km in 42  min.
 • Nemea – Epidavros: 65 km in 1 uur en 10 min.