στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos

Patras is een stad in het noordwesten van de Peloponnesos. Patras is de op twee na grootste van Griekenland, de grootste stad van de Peloponnesos en de hoofdstad van het departement Achaia. De stad ligt aan de Golf van Patras, die samen met de Golf van Korinthe de Peloponnesos van het vasteland scheidt.

Patras is a city in the northwest of the Peloponnese. Patras is the third largest in Greece, the largest city in the Peloponnese and the capital of the Achaia department. The city lies on the Gulf of Patras, which together with the Gulf of Corinth separates the Peloponnese from the mainland.

De haven van Patras en de Rio-Antirro brug
De haven van Patras is een van de belangrijkste van Griekenland. Vanuit Patras zijn er veerverbindingen naar Italië, de Ionische Eilanden, Pireaus en vele andere bestemmingen.
In de buurt van Patras (in Rio) ligt de Rio-Antirro brug, de langste tuibrug ter wereld. Deze brug verbindt de Peloponnesos met het vasteland.

Patras Carnaval
Het carnaval van Patras is een van de beroemdste in Griekenland, dat vooral door de sterk aanwezige homoseksuele gemeenschap uitbundig wordt gevierd. Het eindigt met het branden op de brandstapel van de koning van het carnaval en een grote parade van boten en gekostumeerde groepen.
De carnavalsfestiviteiten vinden elk jaar plaats; in 2020 van 17 januari (opening) tot 2 maart (de grote parade is op 01 maart 2020).

Patras Castle
Het Byzantijns, later Venetiaans, middeleeuws kasteel van Patras ligt boven de stad en je hebt een schitterende uitzicht over de stad en de nabijgelegen Ionische eilanden. Het is gratis te bezoeken van 08.30 tot 15.00 uur (op maandag gesloten). Ook het Ancient Odeum is de moeite waard om te bezoeken, dit ligt op loopafstand van het kasteel.

Grafkerk Ajos Andreas
Aan de boulevard staat de Grafkerk Ajos Andreas, op het plein dat dezelfde naam draagt. Opvallend in het interieur zijn de fresco’s van de koepel en van de apsis en een fraai gebeeldhouwde houten kroonluchter. Behalve het gouden schrijn met de schedel van de apostel Andreas, zie je hier ook het reliquarium van het kruis van Andreas.

Tips:

  • Op het terras van cafe-restaurant Dasyllio, vlakbij het kasteel heb je een schitterend uitzicht op de stad en de brug.
  • De Rio-Antirro brug is in het weekend mooi verlicht.
  • Bezoek de Winery Achaia Clauss en proef de zoete Mavro Daphne wijn
  • Haven Patras – Villa FINIKI: 225 km in 3 uur en 25 min
  • Kijk bij de reis met de auto/boot

The port of Patras and the Rio-Antirro bridge
The port of Patras is one of the most important in Greece. From Patras there are ferry connections to Italy, the Ionian Islands, Pireaus and many other destinations.
Near Patras (in Rio) is the Rio-Antirro bridge, the longest cable-stayed bridge in the world. This bridge connects the Peloponnese with the mainland.

Patras Carnival
The Carnival of Patras is one of the most famous in Greece, which is especially exuberantly celebrated by the strongly present gay community. It ends with the burning at the stake of the king of the carnival and a large parade of boats and costumed groups.
The carnival festivities take place every year; in 2020 from January 17 (opening) to March 2 (the big parade is on March 1, 2020).

Patras Castle
The Byzantine, later Venetian, medieval castle of Patras lies above the city and you have a magnificent view of the city and the nearby Ionian islands. It is free to visit from 8.30 am to 3 pm (closed on Mondays). The Ancient Odeum is also worth a visit, this is within walking distance of the castle.

Grave church of Ajos Andreas
On the boulevard stands the Grave Church Ajos Andreas, on the square that has the same name. Striking in the interior are the frescoes of the dome and of the apse and a beautifully sculpted wooden chandelier. Besides the golden shrine with the skull of the apostle Andreas, you can also see the reliquary of the cross of Andreas here.

Tips:

  • On the terrace of cafe-restaurant Dasyllio, near the castle you have a magnificent view of the city and the bridge.
  • The Rio-Antirro bridge is beautifully lit at the weekend.
  • Visit the Winery Achaia Clauss and taste the sweet Mavro Daphne wine
  • Port Patras – Villa FINIKI: 225 km in 3 hours and 25 minutes
  • Look at the page the journey by car / boat