Το ταξίδι

De reis - The journey

Het archeologische Delfi (Delphi) ligt in Centraal Griekenland op 170 km van Athene. Dit heiligdom en het orakel van de God van het licht Apollo werd door de klassieken als de “navel der aarde” beschouwd.

The archeological Delfi (Delphi) is located in Central Greece, 170 km from Athens. This sanctuary and the oracle of the God of light Apollo was regarded by the classics as the “navel of the earth”.

Delfi was het grootste religieuze en geestelijke centrum van het oude Griekenland, met een roem en een autoriteit die uitstraalden over het hele Middellandse Zeegebied.
Apollo, de zoon van Zeus, heeft echt een indrukwekkende plaats uitgekozen; het heiligdom van Apollo ligt geterrasseerd tegen een helling, aan de voet van de Panassos. De ligging ervan, tegen de Fedriaden Rotsen, de hoge rotswand die er bijna loodrecht achter oprijst met op de achtergrond in de diepte de Golf van Itea, is adembenemend. Van de flank van de Parnassos heb je een schitterend panorama over de vallei met aan de horizon de Korintische golf.

Wat is er te zien?

 • Heiligdom van Apollo:
  • Heilige weg
  • Schathuis van de Atheners
  • Grote tempel van Apollo
  • Theater
  • Stadion
 • Museum met 5 zalen
 • Heiligdom van Athena
 • Gymnasium
 • Kastalia bron

Delfi; het geografische middelpunt van de aarde
Volgens de overlevering, streken hier tegelijkertijd de twee arenden neer die Zeus vanuit de verste hoeken van het universum had uitgestuurd, om het centrum van de wereld te bepalen. Op grond van deze mythe geloofden de Grieken dat de navelsteen van Delfi het geografische middelpunt van de aarde was, wat het belang dat aan deze plek gehecht werd nog eens benadrukt.

Vraag het Orakel van Delphi advies om je lot te doorgronden.
Het orakel van Apollo, ook wel het orakel van Delphi genoemd, bepaalde voor lange tijd in de geschiedenis de lotsbestemmingen van de Griekse wereld. Het is tot op de dag vandaag één van de belangrijkste culturele bezienswaardigheden van Griekenland en ook wereldberoemd.

De Tempel van Apollo, daterend uit de vierde eeuw voor Christus, was vroeger de zetel van Pyhtia. Beter bekend als het centrum van de waarzeggerij van Hellas (Griekenland) en waar zowel burgers als leiders naartoe gingen voor aanwijzingen om hun lot te kunnen doorgronden. De eerste opgravingen bij Delphi zijn gestart in 1892 en duurde tot 1935.

Je kunt Delphi dagelijks bezoeken:
van 08.00 tot 15.00 uur.
De toegang tot de archeologische site en het archeologisch museum van Delphi is € 12.
Van 01-11-2018 to 31-03-2019: € 6
Personen 65+:€ 6, Personen -18: gratis
Zorg ervoor dat je er op het openingsuur bent, vóór de aankomst van de bussen. Neem een gedetailleerde plattegrond en water mee, het kan er erg warm zijn.

Gratis entree:

 • 6 maart
 • 18 april (Internationale Monument dag)
 • 18 mei Internationale museum dag)
 • Laatste weekend van september (Europese Erfgoed dagen)
 • 28 oktober
 • Iedere 1ste zondag tussen 1 november en 31 maart

Tip: het pittoreske dorpje Arachova
Het ligt 980 meter boven zeeniveau, op acht kilometer van Delphi.
Tegen de steile wanden van de Parnassos ligt een mooie viaduct waar de eerste huizen aan grenzen. Vanaf dit viaduct heb je fascinerende vergezichten. De parmantige klokkentoren op de rots is beroemd.

Delfi was the largest religious and spiritual center of ancient Greece, with a fame and an authority that radiated throughout the Mediterranean.
Apollo, the son of Zeus, has really chosen an impressive place; the sanctuary of Apollo is tarmaced against a slope, at the foot of the Panassos. Its location, against the Fedriaden Rocks, the high rock wall that rises almost perpendicular to the background with the Gulf of Itea in the background, is breathtaking. From the flank of the Parnassos you have a magnificent panorama over the valley with on the horizon the Corinthian wave.

What is there to see?

 • Sanctuary of Apollo:
  • Holy way
  • Treasure house of the Athenians
  • Great temple of Apollo
  • Theater
  • Stadium
 • Museum with 5 rooms
 • Sanctuary of Athena
 • Gymnasium
 • Kastalia source

Delfi; the geographical center of the earth
According to tradition, the two eagles that Zeus had sent out from the farthest corners of the universe arrived at the same time, so they determined the center of the world. On the basis of this myth, the Greeks believed that the navel stone of Delfi was the geographical center of the earth, emphasizing the importance attached to this place.

Ask the Oracle of Delphi advice to understand your fate.
The oracle of Apollo, also called the oracle of Delphi, determined for a long time in history the destinies of the Greek world. It is still one of the most important cultural sights of Greece today and also world famous.

The Temple of Apollo, dating from the fourth century BC, used to be the seat of Pyhtia. Better known as the center of the divination of Hellas (Greece) and where both citizens and leaders went for directions to fathom their fate. The first excavations at Delphi started in 1892 and lasted until 1935.

You can visit Delphi daily:
from 8 am to 3 pm.
Access to the archaeological site and the archaeological museum of Delphi is € 12.
From 01-11-2018 to 31-03-2019: € 6
Persons 65+: € 6, Persons -18: free
Make sure you are there at the opening hour, before the arrival of the buses. Take a detailed map and water, it can be very hot.

Free entrance:

 • March 6
 • April 18 (International Monument day)
 • May 18 International museum day)
 • Last weekend of September (European Heritage Days)
 • October 28

Every 1st Sunday between November 1 and March 31

Tip: the picturesque village of Arachova
It lies 980 meters above sea level, eight kilometers from Delphi.
Against the steep walls of the Parnassos lies a beautiful viaduct where the first houses border. From this viaduct you have fascinating views. The perky bell tower on the rock is famous.

καλό ταξίδι

Look for combination tips at our page:
Onderweg / On the way