Το ταξίδι

De reis - The journey

Meteora is één van de meest opvallende monumenten van de wereld,
beschermd door de UNESCO.

Meteora is one of the most striking monuments in the world,
protected by UNESCO.

Bij het naderen van Kastraki en Kalambaka zie je vanuit de verte de uit het niets oprijzende steile rotsen.
Pas als je dichterbij komt zie je de bovenop gebouwde kloosters. De rotsen zijn natuurlijke zandstenen torens die door aardverschuivingen omhoog zijn gekomen. Door erosie, in de tijd dat de omliggende vlakte nog een binnenzee was, werd de Meteora (dat “Hangende rotsen” betekent) gevormd. Rond het jaar 985 trokken zich voor het eerst kluizenaars terug op de moeilijk toegankelijke rotsen. Zij creëerden hier hun eigen leefomgeving en kwamen slechts af en toe naar beneden. Het is niet bekend hoe ze de steile rotswanden beklommen, mogelijk gebruikten ze vliegers om haken en touwladders aan te brengen.
Halverwege de 14e eeuw verrezen de eerste kloosters op de toppen. De voltooiing van sommige kloosters heeft meer dan 200 jaar geduurd. Met netten aan touwen en houten ladders van soms wel 40 meter lang transporteerden de monniken de benodigde goederen en personen naar boven.

Oorspronkelijk waren het 24 kloosters, helaas is het grootste deel in verval geraakt.
Tegenwoordig zijn er nog maar zes bewoond door monniken. Twee kloosters hanteren nog steeds het monastieke regime en de andere vier zijn musea en toeristische bezienswaardigheden geworden; Grote Meteoor, Varlaam, Agia Nikolaou Anapafsas, Megalo Meteora (Metamorfosis), Roussanou, Agia Triada (Holy Trinity) en Agia Stefanou.
Deze 6 kloosters zijn niet alle dagen geopend en ook niet allemaal op dezelfde tijdstippen, dus vraag dit even na.

Tip:
Je kunt € 50 uitgeven voor een hiking tocht van een ochtend, maar leuker is om zelf met GPS een hiking tocht van 14 km te doen (bij ons te verkrijgen). Je loopt op verstopte paden, door rivierbeddingen, ezelspaden, … en na elke bocht ben je weer verbaasd, zo prachtig, zo overweldigend, je blijft foto’s maken.
Bij het grote Meteora klooster komen zoveel bussen en is het aanschuiven op de trappen om binnen te komen, ga daarom ‘s morgen als eerste om 9 uur bij de ingang staan.

Restaurant & hotel tip:
Meteoron Panorama
Patriarchou Dimitriou 54, Kalambaka

Tavern-Ouzeri Pappas
Kastaki Trikala, Kastraki

Zozas Rooms
Kastrakiou, Kalambaka

Igoumenitsa – Meteora: 170 km
Athene – Meteora: 360 km

As you approach Kastraki and Kalambaka you can see the steep rocks rising from nowhere.
Only when you get closer do you see the monasteries built on top. The rocks are natural sandstone towers that have come up through landslides. By erosion, in the time that the surrounding plain was still an inland sea, the Meteora (meaning “Hanging rocks”) was formed. Around the year 985 hermits returned to the hard-to-reach rocks for the first time. They created their own living environment here and came down only occasionally. It is not known how they climbed the steep cliffs, they possibly used kites to make hooks and rope ladders.
In the mid-14th century, the first monasteries arose at the tops. The completion of some monasteries has lasted more than 200 years. With nets on ropes and wooden ladders of up to 40 meters long, the monks transported the required goods and people upwards.

Originally, it was 24 monasteries, unfortunately the largest part has fallen into disrepair.
Nowadays only six are inhabited by monks. Two monasteries still use the monastic regime and the other four have become museums and tourist sights; Great Meteor, Varlaam, Agia Nikolaou Anapafsas, Megalo Meteora (Metamorphosis), Roussanou, Agia Triada (Holy Trinity) and Agia Stefanou.
These 6 monasteries are not open every day and not all at the same times, so ask for this.

Tip:
You can spend € 50 for a hiking trip of one morning, but it is more fun to do a hiking tour of 14 km yourself (see here for more info). You walk on hidden paths, through riverbeds, donkey trails, … and after every turn you are amazed, so beautiful, so overwhelming, you keep taking pictures.
At the large Meteora convent, there are so many buses and the steps on the stairs to enter, so the first thing is to arrive at the entrance at 9 o’clock in the morning.

Restaurant & hotel tip:
Meteoron Panorama
Patriarchou Dimitriou 54, Kalambaka

Tavern-Ouzeri Pappas
Kastaki Trikala, Kastraki

Zozas Rooms
Kastrakiou, Kalambaka

Igoumenitsa – Meteora: 170 km
Athene – Meteora: 360 km

καλό ταξίδι

Look for combination tips at our page:
Onderweg / On the way