Το ταξίδι

De reis - The journey

De Vikoskloof is in 1997 in het Guinness Book of Records opgenomen voor het feit dat de kloof de grootste verhouding diepte-breedte heeft ter wereld.

The Vikos Gorge was included in the Guinness Book of Records in 1997 for the fact that the gap has the largest depth-to-width ratio in the world.

Het sprookjesachtige Monodendri ligt op 1060 meter hoogte aan de westelijke rand van de Vikos kloof.
In Monodendri zie je mooie gebouwen, heel veel bloemen en gezellige zaakjes.
Van de vele kloven in Zagori is de Vikoskloof de grootste en meest fotogenieke. Deze imposante kloof begint tussen de dorpen Monodendri en Koukouli en eindigt vlak bij het dorp Vikos. De zesentwintig kilometer lange kloof is over miljoenen jaren uitgeslepen door de zijrivier van de Aoös rivier die in de zomertijd bijna is uitgedroogd. Ze vormt het hart van het Nationaal Park Vikos-Aoös en verzamelt het water van enkele kleine riviertjes die samen weer de Voidomatis vormen.

Vikoskloof wandelen van Monodendri naar Vikos (15 km)
Je start vanuit Monodendri en wandelt in 45 minuten naar beneden. Je loopt niet echt door de bedding maar aan de linkerkant, veel meer omhoog en omlaag dan je zou verwachten. De natuur is overweldigend, je kunt foto’s blijven maken. Af en toe loop je door de opgedroogde rivierbedding over de kolossale witte stenen, dan weer over bospaden, even later passeer je steenlawines, dus oppassen met die rollende stenen; voor je het weet rol je mee en lig je onder op de rivierbedding. Hier en daar moet je echt klauteren, hoe dan ook, een zeer afwisselende tocht. Na 6 uur kun je van de route afwijken om naar de bron van de Voidomatis te wandelen. En daarna in 45 minuten omhoog puffend naar het dorpje Vikos, maar steeds genietend van de prachtige uitzichten.

Op een terras in Vikos kun je dan genieten van je welverdiend drankje en hapje.
Vanuit Vikos kun je dan weer een taxi terug nemen naar Monodendri, of iets regelen met je hoteleigenaar. Vikos is een traditioneel dorpje van Zagoria dat als het ware op de kliffen van een hoge berg hangt, boven een diepe kloof. Het ligt in het Nationale park Vikos-Aoos, ten westen van de berg Smolikas. Het dorpje bestaat uit karakteristieke stenen huisjes is en is alleen via het dorpje Aristi bereikbaar. In het centrum van Vikos bij het dorpsplein bevindt zich de kerk van Agios Triffonas. Dagelijks komen hier toeristen naartoe om de prachtige kloof te bewonderen vanuit diverse uitzichtpunten.

Restaurant & hoteltip in Vitsa:
KANELLA & GARYFALLO
The Mushroom Restaurant

Guesthouse Selini in Vitsa

Igoumenitsa –  Monodendri: 120 km

The fairytale Monodendri lies at 1060 meters altitude on the western edge of the Vikos gorge.
In Monodendri you can see beautiful buildings, lots of flowers and cozy shops. Of the many gorges in Zagori, the Vikos gorge is the largest and most photogenic. This impressive gorge begins between the villages of Monodendri and Koukouli and ends close to the village of Vikos. The twenty-six kilometer long gorge has been carved out over millions of years by the tributary of the Aoös river, which has almost dried out in summer time. It forms the heart of the Vikos-Aoös National Park and collects the water from a few small rivers that together form the Voidomatis.

Vikosgorge walk from Monodendri to Vikos (15 km)
You start from Monodendri and walk down in 45 minutes. You do not really walk through the bed but on the left, much more up and down than you would expect. Nature is overwhelming, you can continue to make photos. Occasionally you walk through the dried up riverbed over the colossal white stones, then again over forest paths, moments later you pass stone avalanches, so watch out with those rolling stones; before you know it you’ll join and lie down on the riverbed. Here and there you really have to climb, anyway, a very varied trip. After 6 hours you can deviate from the route to walk to the source of the Voidomatis. And then puffing up in 45 minutes to the village of Vikos, but still enjoying the beautiful views.

On a terrace in Vikos you can then enjoy your well-deserved drink and snack.
From Vikos you can then take a taxi back to Monodendri, or arrange something with your hotel owner. Vikos is a traditional village of Zagoria that, as it were, hangs on the cliffs of a high mountain, above a deep gorge. It is located in the Vikos-Aoos National Park, west of the Smolikas mountain. The village consists of characteristic stone houses and is only accessible via the village Aristi. In the center of Vikos at the village square is the church of Agios Triffonas. Every day tourists come here to admire the beautiful gorge from various viewpoints.

Restaurant & hoteltip in Vitsa:
KANELLA & GARYFALLO
The Mushroom Restaurant

Guesthouse Selini in Vitsa

Igoumenitsa –  Monodendri: 120 km

καλό ταξίδι

Look for combination tips at our page:
Onderweg / On the way