βίλα Φοινίκι

Villa FINIKI

Messinia heeft het meest milde klimaat van het Griekse vasteland.
Het milde klimaat en de vele zonuren zorgen voor een uiterst vruchtbaar landschap.

Messinia has the most mild climate of the Greek mainland.
The mild climate and the many hours of sunshine provide an extremely fertile landscape.

Uitgestrekte zandstranden en rotsachtige kusten wisselen elkaar af en zorgen samen met het bergachtige achterland voor een indrukwekkend landschap. De karakteristieke schilderachtige kustdorpen met hun vriendelijke en gastvrije bewoners dragen bij aan een rustgevende sfeer.

In februari heb je al een lentegevoel door de vele bloemen in zoveel verschillende kleuren. Het is dan ook al een perfecte maand om te wandelen. Kijk voor wandeltips op Walking Messinia Greece.
April en mei zijn ongetwijfeld de mooiste maanden wanneer vele planten en bomen in bloei staan, de zee meestal al warm genoeg is om te zwemmen, en menige bergtop nog onder de sneeuw bedolven ligt. De zomermaanden zijn gezellig druk, omdat ook veel Grieken in deze omgeving hun vakantie vieren.

De maanden september en oktober zijn heerlijk omdat de rust dan is wedergekeerd. De zee is dan lekker warm. Je kunt zo dus de Nederlandse zomer inhalen. Messinia leent zich ook goed om te overwinteren. De maanden november tot en met februari zijn ongeveer vergelijkbaar met het klimaat in Zuid Spanje, Tunesië en Turkije. In de periode van half november tot eind december valt normaal ongeveer 60% van de totale jaarlijkse regenval.

Gemiddelde maximum temperaturen op Peloponessos:

gemiddeldemaximumtemp

Vast sandy beaches and rocky coasts alternate and together with the mountainous hinterland create an impressive landscape. The characteristic picturesque coastal villages with their friendly and hospitable inhabitants contribute to a restful atmosphere.

In February you already have a spring feeling because of the many flowers in so many different colors. It is therefore already a perfect month for walking. For walking tips, visit Walking Messinia Greece .
April and May are undoubtedly the most beautiful months when many plants and trees are in bloom, the sea is usually warm enough to swim, and many a mountain peak is buried under the snow. The summer months are pleasantly crowded, because many Greeks in this area also celebrate their holidays.

The months of September and October are wonderful because the peace has then returned. The sea is then nice and warm. So you can catch up with the Dutch summer. Messinia also lends itself well to overwintering. The months of November through February are similar to the climate in southern Spain, Tunisia and Turkey. In the period from mid-November to the end of December, about 60% of the total annual rainfall normally falls.

Average maximum temperatures on Peloponnese:

gemiddeldemaximumtemp

Klimaat Peloponessos:

klimaat