Επικοινωνία

Contact

Wat is Walking Messinia Greece en met wie ga je verdwalen?

What is Walking Messinia Greece and who will you get lost with?

Met wie ga je verdwalen?
Wij zijn Jos en Conny, Nederlanders van middelbare leeftijd, Jos komt uit de horeca en Conny uit de zorgsector. Al jaren is onze hobby wandelen en sinds we in Finiki wonen hebben we de tijd om onze hobby uit te kunnen breiden. We zijn onze omgeving steeds meer gaan verkennen, we zijn verdwaald, we hebben nieuwe paden en interessante bezienswaardigheden ontdekt. We kennen nog lang niet alles, we blijven deze prachtige omgeving verder verkennen.
We nemen je graag mee om onze prachtige omgeving te ontdekken!
Al wandelend beleef je de omgeving heel intens; je ziet meer, hoort meer, ruikt meer, ervaart meer en vooral; je geniet meer.
We bieden niet zomaar een wandeling, maar een echte beleving. Durf je?

Waarom Walking Messinia?
Het is heerlijk om op de bonnefooi te wandelen, nieuwe wandelpaden te ontdekken. Als je de weg kwijt bent, kom je nog eens ergens. Maar niet iedereen heeft een goed richtingsgevoel en is daardoor bang om te verdwalen. Niet iedereen heeft een wandelmaatje, en zeg nou eerlijk, samen geniet je toch dubbel zoveel.
We merkten dat er behoefte was om in een kleine groep met ervaren en verantwoordelijke leiders op ontdekking te gaan. Daarom hebben we begin 2019 Walking Messinia opgericht.
Bij deelname aan een wandeling vragen we je om een disclaimer te ondertekenen.
Ga je mee verdwalen? Wij weten de weg …

Contactgegevens
Tel. NL: +31652022249
Tel. Gr: +306947857367
We hebben WhatsApp & Viber
E-mail: walkingmessinia@gmail.com
KvK: Striktly Walking 77701046
BTW-id: NL003234499B58

Who are you going to get lost with?
We are Jos and Conny, middle-aged Dutch people, Jos comes from the hospitality industry and Conny from the healthcare sector. For years our hobby has been walking and since we live in Finiki we have the time to expand our hobby. We have explored our surroundings more and more, we have got lost, we have discovered new paths and interesting sights. We don’t know everything yet, we continue to explore this beautiful area.
We are happy to take you along to discover our beautiful surroundings!
While walking you experience the area very intensely; you see more, hear more, smell more, experience more and above all; you enjoy more.
We don’t just offer a walk, but a real experience. Do you dare?

Why Walking Messinia?
It is wonderful to walk on the spec, to discover new hiking trails. If you’re lost, you’ll get somewhere. But not everyone has a good sense of direction and is therefore afraid of getting lost. Not everyone has a hiking buddy, and let’s be honest, together you enjoy twice as much.
We noticed that there was a need to explore in a small group with experienced and responsible leaders. That is why we founded Walking Messinia at the beginning of 2019.
When participating in a walk, we ask you to sign a disclaimer.
Are you going to get lost? We know the way…

Contact details:
Tel. NL: +31652022249
Tel. Gr: +306947857367
We have WhatsApp & Viber
E-mail: walkingmessinia@gmail.com
KvK: Striktly Walking 77701046
BTW-id: NL003234499B58