Ξεναγήσεις

Begeleide wandelingen - Guided walks

Wij bieden niet alleen GPS wandelingen aan,
maar ook begeleide wandeling.

Wij hebben speciale begeleide wandelingen, maar wij kunnen u ook begeleiden bij alle GPS wandelingen.

We not only offer GPS walks, but also guided walks.
We have special guided walks, but we can also accompany you on all GPS walks.

Alle wandelingen zijn rondwandelingen en liggen om de plaatsen Pylos, Gialova, Methoni, Finikounda, Koroni, Petalidi ….
Er zijn wandelingen langs de kust, in het binnenland en combinaties daarvan.
We hebben alle wandelingen zelf gelopen en opgenomen op GPS.
We voegen regelmatig nieuwe wandelingen toe.
Wil je liever begeleid wandelen? Dat kan, we hebben speciale begeleide wandelingen. Maar ook bij alle GPS wandelingen kunnen we je begeleiden vanaf € 10 per persoon (minimaal 2 personen). Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wat is de moeilijkheidsgraad en hoe lang duurt de wandeling?
Dat is heel erg persoonlijk en afhankelijk van het weer en je conditie. De lengte van de wandeling en de meters die je omhoog wandelt bepalen de moeilijkheidsgraad het meeste. Wandel je 3 km per uur of 5 km per uur, heb je behoefte aan veel of weinig pauzes, …
Kortom; bepaal je eigen tempo en vul de wandeling op je eigen manier in.

Waar moet je aan denken?
• Eten & drinken
Neem altijd voldoende water en wat te eten (fruit) mee. Onderweg zijn wel waterpunten en tavernes, maar die kunnen ook gesloten zijn. De meeste tavernes zijn gesloten tussen 14.00 en 17.00 uur en in de wintermaanden gaan ze soms helemaal niet open.
• Zon & warmte
In de zomer is het ’s middags te warm om te wandelen, de Grieken nemen niet voor niets een siësta. Vertrek dus vroeg in de ochtend en pas je tempo aan.
Neem zonnebrand mee en zet een hoedje of petje op. En vergeet je zonnebril niet.
Al wandelend heb je het al snel te warm, gelukkig is er vaak wel een fris briesje. Op het einde van een wandeling hebben we meestal weer een volle rugzak; het eten en drinken is dan wel op, maar de rugzak is dan gevuld met uitgetrokken kleding. Zelfs in de wintermaanden is het lekker wandelweer. Houdt er wel rekening mee dat het hoog in de bergen ’s winters verrassend koud kan zijn.
• Omhoog & omlaag
Door de hoogteverschillen wandel je niet zo snel, hou daarom rekening met de tijd.
Gelukkig word je na een klim altijd beloont met een prachtig uitzicht.
Neem een wandelstok mee, altijd fijn, voor zowel omhoog als omlaag te wandelen.
• Smartphone
Zorg dat deze maximaal is opgeladen en neem een powerbank als reserve mee.
Mooie foto’s mag je ons altijd mailen!

All walks are circular walks around Pylos, Gialova, Methoni, Finikounda, Koroni, Petalidi ….
There are walks along the coast, inland and combinations of these.
We have walked all walks ourselves and recorded on GPS.
We regularly add new walks.
Do you prefer guided walking? That’s possible, we have special guided walks. But we can also guide you with all GPS walks from € 10 per person (minimum 2 people). Please contact us for the possibilities.

What is the difficulty level and how long does the walk take?
That is very personal and depends on the weather and your condition. The length of the walk and the meters you walk up determine the difficulty level the most. Do you walk 3 km per hour or 5 km per hour, do you need many or few breaks, …
In short; determine your own pace and complete the walk in your own way.

What do you have to think about?
• Food & drinks
Always bring plenty of water and some food (fruit). Along the way there are water points and taverns, but they can also be closed. Most taverns are closed between 14.00 and 17.00 and in the winter months they sometimes do not open at all.
• Sun & heat
In the summer it is too hot to walk in the afternoon, the Greeks do not take a siesta for nothing. So leave early in the morning and adjust your pace.
Take sunsblock and put on a hat or cap. And do not forget your sunglasses.
While walking, you quickly get too hot, fortunately there is often a fresh breeze. At the end of a walk we usually have a full backpack again; the food and drinks are gone, but the backpack is then filled with clothes that you have taken off. Even in the winter months it is nice walking weather. Keep in mind that the mountains highs in winter can be surprisingly cold.
• Up & down
Because of the height differences you do not walk so fast, so take take your time.
Fortunately, after a climb you will always be rewarded with a beautiful view.
Take a walking stick along; it’s comfortable for walking up & down.
• Smartphone
Because you are walking with a GPX file you probably already have it with you. Make sure that it is maximally charged and take a power bank as a spare.
You can always mail us your beautiful pictures!

Tel. NL: +31652022249
Tel. Gr: +306947857367
E-mail: walkingmessinia@gmail.com
KvK: Striktly Walking 77701046
BTW-id: NL003234499B58

Opmerkingen, tips, verbeteringen, a.u.b. mail ze:
Remarks, tips, improvements, please mail them:
walkingmessinia@gmail.com