ξεναγήσεις

Guided walks

Ontdek de geheimen van de Griekse kruiden & olijfolie.
Wandeling in en rond het dorp Varakes en Kenourio Chorio,
Kruiden & Olijfolie rondleiding met proeverij,
unieke leerrijke Foodpairing of Fingerfood.

Discover the secrets of Greek herbs & olive oil.
Hike in and around the village of Varakes and Kenourio Chorio,
Herbs & Olive Oil Tour with Tasting,
unique instructive Foodpairing or Fingerfood.

Wandeling met kruiden en olijfolie rondleiding & Food Pairing
Je wordt ontvangen door Ava met thee (koud of warm) en een zoete lekkernij. Hierna starten we met een wandeling van 3 km of 8 km van Varakes naar het verrassend mooie dorpje Kenourio Chorio. Aansluitend worden we weer verwacht bij Ava voor een uitgebreide rondleiding met food pairing van 3 uur. In haar sfeervolle tuin vertelt Ava alles over wat je zou moeten weten over de Griekse kruiden en haar toepassingen en over de olijfolie, de geschiedenis en de oogst.
Je krijgt verschillende soorten olijfolie te proeven, zodat je het verschil kunt proeven in smaak en kwaliteit.
Hierna krijgen we 8 Griekse gerechten te proeven, waar je zelf de door jou gekozen olijfolie aan kunt toevoegen.
Natuurlijk heb je de mogelijkheid om producten te kopen in de winkel.

Wandeling met kruiden en olijfolie rondleiding & Finger Food
Je wordt ontvangen door Ava met thee (koud of warm) en een zoete lekkernij. Hierna starten we met een wandeling van 3 km of 8 km van Varakes naarhet verrassend mooie dorpje Kenourio Chorio. Aansluitend worden we weer bij Ava verwacht voor een uitgebreide rondleiding met finger food van 2 uur. In haar sfeervolle tuin vertelt Ava alles over wat je zou moeten weten over de Griekse kruiden en haar toepassingen en over de olijfolie, de geschiedenis en de oogst.
Je krijgt verschillende soorten olijfolie te proeven, zodat je het verschil kunt proeven in smaak en kwaliteit.
Hierna krijgen we enkele kleine Griekse gerechten te proeven.
Natuurlijk heb je de mogelijkheid om producten te kopen in de winkel.

PRIJS
Wandeling, Rondleiding & Food pairing:
De prijs bedraagt € 55 – per persoon, met een minimale deelname van 4 personen, max. 8 personen.

Wandeling, Rondleiding & Finger food:
De prijs bedraagt € 25, – per persoon, met een minimale deelname van 4 personen, max. 10 personen.

Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is in Varakes (dorp tussen Methoni en Pylos).
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag privé geboekt worden, neem contact met ons op voor de mogelijkheden (ten laatste reserveren 2 dagen van te voren)
Kijk op ons programma voor het volgend gepland bezoek en schrijf je in.
Start wandeling: 10.00 uur.

AANTAL KM
Wandeling: 3 km, ongeveer 1 uur, van Varakes naar Kenourio Chorio
Wandeling: 8 km, ongeveer 2-2,5 uur, van Varakes naar Kenourio Chorio, oud Byzantijns kerkje,  (optie Catacombes + 30 min.)

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 4 personen
Maximaal: 8-10 personen

INBEGREPEN:

 • Enthousiaste Nederlandse begeleiding,
 • begeleide wandeling van 3 of 8 km.,
 • een flesje water voor de wandeling begint
 • en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.
 • Wandeling, rondleiding en Food pairing:
  • thee (koud of warm) met zoete lekkernij,
  • olijfolie rondleiding met proeverij van 3 uur,
  • 8 gerechten
  • water, wijn, koffie, thee
 • Wandeling, rondleiding en Finger food:
  • thee (koud of warm) met zoete lekkernij,
  • olijfolie rondleiding met proeverij van 2 uur,
  • enkele kleine Griekse gerechtjes
  • water, koffie, thee

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Walk with Herbs and Olive Oil Tour & Food Pairing
You will be welcomed by Ava with tea (cold or warm) and a sweet treat. After this we start with a walk of 3 km or 8 km from Varakes to the surprisingly beautiful village of Kenourio Chorio. Afterwards we are expected again at Ava for an extensive tour with food pairing of 3 hours. In her attractive garden, Ava tells you everything you need to know about Greek herbs and their uses and about olive oil, the history and the harvest.
You get to taste different types of olive oil, so you can taste the difference in taste and quality.
After this we get to taste 8 Greek dishes, to which you can add the olive oil of your choice.
Of course you have the option to buy products in the store.

Walk with Herbs and Olive Oil Tour & Finger Food
You will be welcomed by Ava with tea (cold or warm) and a sweet treat. After this we start with a 3 km or 8 km walk from Varakes to the surprisingly beautiful village of Kenourio Chorio. Afterwards we are expected again at Ava for an extensive tour with finger food of 2 hours. In her attractive garden, Ava tells you everything you need to know about Greek herbs and their uses and about olive oil, the history and the harvest.
You get to taste different types of olive oil, so you can taste the difference in taste and quality.
After this we get to taste some small Greek dishes.
Of course you have the option to buy products in the store.

PRICE
Walk, Tour & Food pairing:
The price is € 55 – per person, with a minimum participation of 4 people, max. 8 people.

Walk, Tour & Finger food:
The price is €25 per person, with a minimum participation of 4 people, max. 10 people.

You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is in Varakes (village between Methoni and Pylos).
After booking you will receive the exact location with Google maps.

WHEN
The walk can be booked privately every day, contact us for the possibilities   (book 2 days in advance at the latest)
Check our program for the next planned visit and register.
Start of the walk: 10:00 a.m

NUMBER OF KM
Walk: 3 km, about 1 hour, from Varakes to Kenourio Chorio
Walk: 8 km, about 2-2.5 hours, from Varakes to Kenourio Chorio, old Byzantine church,  (Option Catacombes + 30 min.)

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 4 people
Maximum: 8-10 people

INCLUDED:

 • Enthusiastic Dutch guidance,
 • guided walk of 3 or 8 km.,
 • a bottle of water before the walk starts
 • and of course personal tips to make your holiday complete.
 • Walking tour, guided tour and Food pairing:
  • tea (cold or hot) with sweet treats,
  • olive oil tour with tasting of 3 hours,
  • 8 dishes
  • water, wine, coffee, tea
 • Walk, tour and Finger food:
  • tea (cold or hot) with sweet treats,
  • olive oil tour with tasting of 2 hours,
  • some small Greek dishes
  • water, coffee, tea

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number