ξεναγήσεις

Guided walks

Vanuit Pila gaan we op ontdekkingstocht naar de verborgen Aquaduct.

From Pila we go off to explore the hidden Aqueduct.

Wandeling van Pila naar de verborgen aquaduct.
We starten in het dorpje Pila en wandelen naar beneden naar de rivier. De laatste kilometer lopen we door een opgedroogde rivierbedding. Het is een beetje klimmen en klauteren, maar zeker de moeite waard. Want plots zie je dan het aquaduct oprijzen in de rivier. Na een verdiende pauze gaan we de 3,5 km weer terug.

Toen de Turken in 1571 een nederlaag leden en het Navarino kasteel een ruïne werd besloten ze een nieuwe vesting te bouwen. Deze nieuwe vesting werd op de Agios Nikolaos berg in Pylos gebouwd in 1573. De nieuwe vesting of het nieuwe kasteel werd Niokastro of Neokastro genoemd, de oude vesting werd na de bouw van het nieuwe kasteel niet langer Navarino Castle genoemd maar Paleokastro, oud kasteel.
Het was duidelijk dat de watervoorziening van het grootste belang was voor het voortbestaan ​​van het fort. Omdat er geen waterbron in het kasteel was, voorzagen de Ottomanen het fort van het nodige aquaduct. Het bestond uit twee verschillende secties die werden voorzien van water uit twee verschillende bronnen.
Het oudste deel werd geleverd door de nabijgelegen bron “Palio Nero” die zich op een afstand van 4 km bevond en het nieuwste door de bronnen “Gouves” over een afstand van ongeveer 12 km. “Gouves” is gelegen op het plateau van Ag. Demetriou in Chandrinos op een niveau ~ 220m boven de zee.
Het is dus waarschijnlijk dat de aquaducten tegelijkertijd gebouwd werden met  het Neokastro in 1573. Men heeft er 70 jaar aan gewerkt en deze watervoorziening is 250 jaar in gebruik geweest. Delen ervan zijn zelfs nu nog in gebruik door de gemeente Pylos.

PRIJS
Per persoon: € 25
Bij deelname van 3 tot 4 personen:  € 20 – pp
Bij deelname vanaf 5 personen:  € 17,50 – pp
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is in Pila.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag geboekt worden en start om 09.30 uur.
(ten laatste 2 dagen van te voren reserveren).
Kijk op ons programma voor de volgende geplande wandeling.
Wanneer het erg warm is, kunnen we na overleg eerder starten.
Vanaf 2 personen gaan we!

AANTAL KM
2 x 3,5 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 10 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding,
een flesje water voor de wandeling begint,
1 consumptie met meze in de taverne na afloop
en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Hike from Pila to the hidden aqueduct.
We start in the village of Pila and walk down to the river. The last kilometer we walk through a dried up river bed. It is a bit of climbing and scrambling, but well worth it. Because suddenly you see the aqueduct rising into the river. After a well-deserved break we return the 3.5 km.

When the Turks were defeated in 1571 and the Navarino castle was in ruins, they decided to build a new fortress. This new fortress was built on the Agios Nikolaos mountain in Pylos in 1573. The new fortress or new castle was called Niokastro or Neokastro, the old fortress was no longer called Navarino Castle after the construction of the new castle but Paleokastro, old castle.
It was clear that the water supply was paramount to the fort’s survival. Since there was no water source in the castle, the Ottomans provided the fortress with the necessary aqueduct. It consisted of two different sections supplied with water from two different sources.
The oldest part was provided by the nearby source “Palio Nero” which was located at a distance of 4 km and the newest by the sources “Gouves” over a distance of about 12 km. “Gouves” is located on the plateau of Ag. Demetriou in Chandrinos on a level ~ 220m above the sea.
It is therefore likely that the aqueducts were built at the same time as the Neokastro in 1573. They have been worked on for 70 years and this water supply has been in use for 250 years. Parts of it are still in use by the municipality of Pylos.

PRICE
Per person: € 25
When 3 to 4 people participate: € 20 – pp
When participating from 5 people: € 17,50 pp
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is in Pyla.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk can be booked every day and starts at 9.30 am.
(reservation at least 2 days in advance).
Take a look at our program for the next planned walk.
When it is very hot, we can start earlier after consultation.
From 2 people we go!

NUMBER OF KM
2 x 3,5 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 10 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance,
a bottle of water before the walk starts,
1 drink with meze in the tavern afterwards,
and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number