καλωσόρισμα

Welcome

Al wandelend beleef je de Peloponnesos heel intens en in je eigen tempo.

While walking you will experience the Peloponnese very intense and at your own pace.

Al wandelend beleef je de omgeving heel intens;
je ziet meer, hoort meer, ruikt meer, beleeft meer en vooral; je geniet meer.
In je eigen tempo wandel je rond in bergbossen, over geitenpaden en weilanden, langs rivieren en watervallen Je loopt langs het strand, door kloven en langs kloosters en lokale cultuur.
Je rust uit in dalen en in authentieke dorpjes, je ontmoet vriendelijke boeren en herders, mensen die kruiden plukken in het wild en natuurlijk aardige mede-wandelaars.
De Griekse bevolking is gastvrij en belangstellend. Ze zullen altijd groeten en vragen waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat, en als ze kunnen, helpen ze je.

Ieder zijn seizoen heeft zijn charme!
Het bloemrijke voorjaar is natuurlijk ideaal; het is niet te warm en de natuur is op zijn mooist. Weet je waarom er klaprozen lang de kant staan? Om te applaudisseren als je voorbij loopt.
In de zomer kan het wel erg warm zijn, maar een early-bird wandeling of een avondwandeling (zeker met volle maan) is een beleving op zich. An early morning walk is a blessing for the all day. ’s Middags zoek je dan afkoeling in het heerlijke zeewater of op een schaduwrijk terras.
In het najaar kan het nog heerlijk zijn en zie je de bedrijvigheid rondom de olijven oogst. Een goede herfstwind waait je gedachten op een rij.
‘s Winters is het heerlijk koel en rustig en kan je na afloop genieten van je mezedes bij de houtkachel.

De Peloponnesos is het meest bekende deel van het vasteland
De zonaanbidders vind je vooral op de vele Griekse eilanden, maar de ware natuurliefhebber gaat voor een vakantie op de Peloponnesos.
Natuur, cultuur en het authentieke Griekenland zijn hier alom vertegenwoordigd; Olympía, kanaal van Korinthe, Epidavros, Sparta-Mystras, Mycene, Messini, …
Daarnaast zijn er veel wandelmogelijkheden; het langeafstandspad E4 loopt eroverheen en o.a. het Taygetos gebergte (hoogste punt 2040 meter) en het Mani schiereiland bieden veel gemarkeerde en beschreven wandelpaden.
Je zou verwachten dat de Peloponnesos meer te bieden heeft aan wandel- en fietsmogelijkheden, maar dat is nog niet zo. Overal zijn korte en rondwandelingen uitgezet, meestal het initiatief van particulieren. De kwaliteit van de routes en de markeringen is erg wisselend.

Messinia is een van de zeven departementen van de Peloponessos en ligt in het zuidwesten van Peloponessos aan de Ionische zee.
Messinia is een zeer vruchtbare streek met een mooie afwisselende natuur, historische plaatsen, veel stromend water en watervallen, leuke badplaatsen en mooie traditionele dorpen. Kortom; alles wat een wandelaar blij maakt!

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg …
Het is heerlijk om op de bonnefooi te wandelen, nieuwe wandelpaden te ontdekken. Als je de weg kwijt bent, kom je nog eens ergens. Maar niet iedereen heeft een goed richtingsgevoel en is daardoor bang om te verdwalen. Of gewoon willen weten; hoe lang is het en hoe lang doe ik erover. Onze ervaring is dat je met een uitgeprinte route vaak verkeerd loopt en er pas laat achterkomt. Tegenwoordig heeft iedereen een smartphone en daardoor de mogelijkheid om met GPS te wandelen zonder een GPS apparaat te moeten kopen. Het is even wennen maar eenmaal gewend wil je niet anders.

Voordelen GPS wandeling met GPX bestand
Je kan zelf je startpunt bepalen
Je ziet direct wanneer je fout loopt
Je kan bewust van het pad afwijken en dan weer makkelijk de route terug vinden

Smartphone of GPS wandelnavigatie apparaat.
GPS’en zijn er in vele soorten en maten, maar er is eigenlijk nog maar een groot GPS-merk voor wandelaars verkrijgbaar in Nederland: Garmin.
Wij gebruiken gewoon onze smartphone, maar nemen wel altijd een powerbank mee.
Er zijn verschillende app’s te downloaden, sommige gratis, andere gedeeltelijk gratis. Let er wel op dat je de kaarten offline kunt gebruiken. Dus download de kaart van te voren thuis, zodat je geen internet nodig hebt tijdens het wandelen. Zoek maar op GPX viewer en kies zelf je app. Wij wandelen met GPX viewer.

While hiking you experience the surroundings intensely;
you see more, hear more, smell more, experience more and above all; you enjoy more.
At your own pace you walk around mountain forests, on goat paths and meadows, along rivers and waterfalls You walk along the beach, through gorges and past monasteries and local culture.
You rest in valleys and in authentic villages, you meet friendly farmers and shepherds, people picking herbs in the wild and of course nice fellow hikers.
The Greek people are hospitable and interested. They will always greet you and ask where you come from, where you are going, and if they can help you.

Every season has its charm!
The flowery spring is of course ideal; it is not too hot and nature is at its best. Do you know why poppies are standing a long way? To applaud when you walk past.
In the summer it can be very hot, but an early-bird walk or an evening walk (especially with full moon) is an experience in itself. An early morning walk is a blessing for the all day. In the afternoon you will find cooling in the delicious sea water or on a shady terrace.
In the autumn it can still be wonderful and you can see the activity around the olive harvest. A good autumn wind blows your thoughts in a row.
In the winter it is wonderfully cool and quiet and afterwards you can enjoy your meze with at wood stove.

The Peloponnese is the most famous part of the mainland
The sun worshipers are mainly found on the many Greek islands, but the true nature lover goes for a holiday on the Peloponnese.
Nature, culture and authentic Greece are everywhere represented here; Olympia, channel of Corinth, Epidavros, Sparta-Mystras, Mycenae, Messini, …
In addition, there are many hiking opportunities; the long-distance path E4 runs over it, the Taygetos mountain range (highest point 2040 meters) and the Mani peninsula offer many marked and described hiking trails.
You would expect that the Peloponnese has more to offer walking and cycling opportunities, but that is not so. Everywhere short and circular walks have been set out, usually the initiative of private individuals. The quality of the routes and the markings is very variable.

Messinia is one of the seven departments of the Peloponnese and is located in the southwest of Peloponnese on the Ionian Sea.
Messinia is a very fertile region with a beautiful varied nature, historic sites, lots of running water and waterfalls, nice seaside resorts and beautiful traditional villages. In short; everything that makes a walker happy!

Come to get lost with me? I know the way …
It is wonderful to walk on the merry-go-round, discover new hiking trails. If you’ve lost your way, you’ll come somewhere new again. But not everyone has a good sense of direction and is therefore afraid to get lost. Or just want to know; how long is it and how long do I walk over it. Our experience is that you often go wrong with a printed route and see it too late. Nowadays everyone has a smartphone and therefore the possibility to walk with GPS without having to buy a GPS device. You have to get used to it but once you’re used to it, you do not want anything else.

Benefits GPS walk with GPX file
You can determine your starting point yourself
You see immediately when you are going wrong
You can deliberately deviate from the path and then easily find the route again

Smartphone or GPS walking navigation device.
GPS receivers are available in many shapes and sizes, but there is actually only one large GPS brand for hikers available in the Netherlands: Garmin.
We simply use our smartphone, but we always take a power bank with us.
There are several app’s to download, some free, others partly free. Please note that you can use the maps offline. So download the card in advance so that you do not need internet while walking. Search on GPX viewer and choose your own app. We walk with GPX viewer.

Tel. NL: +31652022249
Tel. Gr: +306947857367
E-mail: walkingmessinia@gmail.com
KvK: Striktly Walking 77701046
BTW-id: NL003234499B58