ξεναγήσεις

Guided walks

Deze wandeling voert ons door bergen en dalen, verlaten dorpen en prachtige afwisselende natuur. Als afsluiting een maaltijd bij een Griekse familie.

This walk takes us through mountains and valleys, deserted villages and beautiful varied nature. Finally a meal with a Greek family.

Kokkino wandeling + Griekse maaltijd
Deze wandeling start in Kokkino, een nog bewoond bergdorpje op 600 m hoogte, gelegen op de flanken van de berg Likodimo. De wandeling voert ons door bergen en dalen, verlaten dorpen en prachtige afwisselende natuur. We passen het tempo aan naar de conditie van de deelnemers. Natuurlijk stoppen we onderweg om te genieten van de omgeving en iets te drinken in de natuur. Uiteindelijk komen we terug bij ons startpunt waar we welkom worden geheten door Maria en Christos. We zitten in de slaap/woonkamer van deze echte Griekse familie. Christos is de jager en vangt de wildzwijnen die Maria omtovert tot een heerlijke stifado. Als toetje kun je zien hoe handig Maria de loukoumades maakt. Om de maaltijd af te sluiten serveert Christos voor iedereen een glaasje zelf gemaakte Tsipouro.

PRIJS
De prijs bedraagt € 38, – per persoon, met een minimale deelname van 2 personen.
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is bij de boven bushalte van het dorp Kokkino.
Google maps: 36.920330 , 21.850047

WANNEER
De wandeling start om 09.30 (ten laatste reserveren 2 dagen van te voren).
Wanneer het erg warm is kunnen we na overleg eerder starten.

AANTAL KM
10 km
In overleg kan deze wandeling ingekort of verlengd worden (van 5 km tot 18 km)

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding, volledige Griekse maaltijd + drinken, glaasje Tsipouro, een flesje water voor de wandeling begint en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Kokkino walk + Greek meal
This walk starts in Kokkino, a still inhabited mountain village at an altitude of 600 m, located on the flanks of Mount Likodimo. The walk takes us through mountains and valleys, deserted villages and beautiful varied nature. We adjust the pace to the condition of the participants. Of course we stop en route to enjoy the surroundings and have a drink in nature. Eventually we come back to our starting point where we are welcomed by Maria and Christos. We are in the bedroom / living room of this real Greek family. Christos is the hunter and captures the wild boar that Maria transforms into a wonderful stifado. For dessert you can see how handy Maria makes the loukoumades. To end the meal, Christos serves a glass of home-made Tsipouro for everyone.

PRICE
The price is € 38 per person, with a minimum participation of 2 people.
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
The payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is at the top bus stop of the village of Kokkino.
Google maps: 36.920330, 21.850047

WHEN
The walk starts at 09.30 (reserve at least 2 days in advance).
When it is very hot, we can start earlier after consultation.

NUMBER OF KM
10 km
In consultation this walk can be shortened or extended (from 5 km to 18 km)

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 14 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance, full Greek meal + drink, a glass of Tsipouro, a bottle of water before the walk starts and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number