ξεναγήσεις

Guided walks

Met deze afwisselende wandeling lopen we door de vallei van de Minagiotiko rivier van Kato Ampelokipi naar Finikounda.

With this varied hike we walk through the valley of the Minagiotiko river from Kato Ampelokipi to Finikounda.

Hike van Kato Ampelokipi naar Finikounda.
De Minagiotiko Natura 2000 trail doorkruist de vallei van de Minagiotiko rivier, die ontspringt in het gebied van Kato Ampelokipi en ten westen van Finikounda stroomt. Langs de rivier zijn 13 watermolens, 7 bevinden zich langs de route.
We verzamelen in Finikounda waar een taxi ons in een half uur naar onze startplaats brengt in Kato Ampelokipi.
Bij het startpunt staan enkele monumentale bomen van het “Netwerk van Eeuwenoude Bomen van de Griekse Revolutie”. We beginnen met het 500 m lange pad van de oude watermolens. We steken de rivier meerdere keren over via houten bruggen. Dit pad moeten we weer terug wandelen omdat het niet aansluit op de trail.
Na een korte pauze beginnen we dan aan de echte trail van 13 km. Het pad loopt voornamelijk naar beneden. Af en toe moeten we de rivier springend oversteken. Na 4 km komen we langs Masoura’s watermolen, gebouwd eind 19de eeuw. Hier zie je nog een deel van het aquaduct.
Op de helft van de tocht wordt het een beetje uitdagend omdat we omhoog moeten klimmen langs een touw. Hierna lopen we voornamelijk langs olijfgaarden met prachtige oude olijfbomen richting Finikounda met uitzicht op de zee.
De route is niet heel moeilijk, maar zorg wel voor goede wandelschoenen en misschien ook wel een wandelstok.

PRIJS
Per persoon: € 30
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is in Finikounda.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag geboekt worden en start om 09.30 uur.
(ten laatste 2 dagen van te voren reserveren).
Kijk op ons programma voor een geplande wandeling.
Wanneer het erg warm is, kunnen we na overleg eerder starten.
Vanaf 2 personen gaan we!

AANTAL KM
14 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 6 personen

INBEGREPEN

  • Enthousiaste ervaren Nederlandse begeleiding
  • een flesje water voor de wandeling begint
  • vervoer van Finikounda naar Kato Ampelokipi
  • pauze versnapering
  • en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com
Of stuur een WhatsApp of Viber bericht naar +30 694 785 7367
met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Hike from Kato Ampelokipi to Finikounda.
The Minagiotiko Natura 2000 trail crosses the valley of the Minagiotiko River, which rises in the area of ​​Kato Ampelokipi and flows west of Finikounda. Along the river are 13 watermills, 7 are located along the route.
We meet in Finikounda where a taxi takes us in half an hour to our starting point in Kato Ampelokipi.
At the starting point are some monumental trees of the “Network of Ancient Trees of the Greek Revolution”. We start with the 500 m long path of the old water mills. We cross the river several times via wooden bridges. We have to walk back on this path because it does not connect to the trail.
After a short break we start the real trail of 13 km. The path is mainly downhill. Every now and then we have to jump across the river. After 4 km we pass Masoura’s water mill, built at the end of the 19th century. Here you can still see part of the aqueduct.
Half way through the trip it gets a bit challenging as we have to climb up a rope. After this we mainly walk along olive groves with beautiful old olive trees towards Finikounda overlooking the sea.
The route is not very difficult, but make sure you have good walking shoes and maybe also a walking stick.

PRICE
Per person: € 30
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is in Finikounda.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk can be booked every day and starts at 9.30 am.
(reservation at least 2 days in advance).
Take a look at our program for the next planned walk.
When it is very hot, we can start earlier after consultation.
From 2 people we go!

NUMBER OF KM
14 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 6 people

INCLUDING

  • Enthusiastic experienced Dutch guidance, (we can speak English)
  • a bottle of water before the walk starts,
  • a break snack,
  • and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com
or send a WhatsApp of Viber message to +30 694 785 7367
with the following information: name, age, number of people, mobile phone number