ξεναγήσεις

Guided walks

Natuur en cultuur op en rond het Voidokilia strand.
Tijdens deze wandeling van 11 km nemen we je mee langs de hoogtepunten van de Navarino baai.

Nature and culture around Voidokilia beach.
During this 11 km walk we take you along the highlights of the Navarino bay.

De hoogtepunten van de Navarino baai.
We starten bij het oude pomphuis van de Gialova – Divari lagune en wandelen de eerste 4 km om de lagune. Een paradijs voor natuur- en vogelliefhebbers. Hier vind je veel verschillende en zeldzame dier- en vogelsoorten, ze zoeken hier hun voedsel, overwinteren er of broeden hier.
’s Winters kun je er grote groepen roze flamingo’s zien.
We houden pauze bij het Kerkje van Profitis Ilias, waar we genieten van een prachtig uitzicht.
Hierna wandelen we naar beneden naar het verborgen strandje Paralia Glossa en de Tombe van Thrasimede.
We lopen om het bekende Voidokilia strand, door de New York Times beoordeeld als behorend tot de 10 mooiste stranden ter wereld. Om het strand echt goed te zien moet je het van boven zien. Daarom wandelen we via de noordkant naar Paleo Castle, het oude fort van Pylos, door de Venetianen in de 13e eeuw gebouwd, op de plek waar de Myceners in de oudheid hun stad Pylos hadden. We passeren de grot van Nestor, waar volgens de Griekse Mythologie Hermes een kudde met dieren die hij van Apollo gestolen had, zou hebben verstopt. In deze grotten zijn voorwerpen gevonden uit het jaar 7000 voor Christus.
Dan is het even een klim om bij Paleocastle te komen, maar het is de moeite waard, want het uitzicht is adembenemend.
Hierna wandelen we via de zuidkant naar beneden en is er de mogelijkheid om deze wandeling af te sluiten met een frisse duik bij de Golden beach.

PRIJS
Per persoon: € 20
Bij deelname van 3 tot 4 personen:  € 17,50 – pp
Bij deelname vanaf 5 personen:  € 15, – pp
Je kunt kosteloos annuleren tot 24 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is het oude pomphuis van de Gialova – Divari lagune.
Na inschrijving ontvang je de exacte locatie via Google Maps.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag geboekt worden en start om 10.00 uur.
(ten laatste 1 dag van te voren reserveren).
Wanneer het erg warm is, kunnen we na overleg eerder starten.
Vanaf 2 personen gaan we!

AANTAL KM
11 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding, een flesje water voor de wandeling begint en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

The highlights of the Navarino bay.
We start at the old pump house of the Gialova – Divari lagoon and walk the first 4 km around the lagoon. A paradise for nature and bird watchers. Here you will find many different and rare animal and bird species, they forage here for food, hibernate or breed here.
In winter you can see large groups of pink flamingos.
We take a break at the Church of Profitis Ilias, where we enjoy a beautiful view.
After this we walk down to the hidden beach Paralia Glossa and the Tomb of Thrasimede.
We walk around the famous Voidokilia beach, rated by the New York Times as one of the 10 most beautiful beaches in the world. To really see the beach you have to see it from above. That is why we walk via the north side to Paleo Castle, the old fortress of Pylos, built by the Venetians in the 13th century, where the Mycenaeans had their city of Pylos in ancient times. We pass Nestor’s cave, where, according to Greek Mythology, Hermes is said to have hidden a herd of animals he stole from Apollo. In these caves objects from the year 7000 BC have been found.
Then it is a bit of a climb to get to Paleocastle, but it is worth it, because the view is breathtaking.
After this we walk down the south side and there is the possibility to end this walk with a refreshing dip at the Golden beach.

PRICE
Per person: € 20
When 3 to 4 people participate: € 17.50 – pp
When participating from 5 people: € 15 pp
You can cancel free of charge up to 24 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is at the old pump house of the Gialova – Divari lagoon
After registration you will receive the exact location via Google Maps.

WHEN
The walk can be booked every day (from April until November) and starts at 10.00 am.
(reservation at least 1 day in advance).
When it is very hot, we can start earlier after consultation.
From 2 people we go!

NUMBER OF KM
11 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 14 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance, a bottle of water before the walk starts and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number