ξεναγήσεις

Guided walks

Beleef een unieke gastronomische ervaring, met smaken en aroma’s uit Messinia! Wandeling in en rond het dorp Koryfasio, Olijfolie rondleiding met proeverij. We laten je kennis maken met de wereld van olijfolie en met de geschiedenis van het goud van Messinia. 

Experience a unique gastronomic experience, with flavors and aromas from Messinia! Walk in and around the village of Koryfasio, Olive oil tour with tasting. We introduce you to the world of olive oil and the history of the gold of Messinia.

Ochtendwandeling met olijfolie rondleiding, proeverij & lunch
We starten met een wandeling van 3 km in en rond het dorp Koryfasio. Aansluitend worden we verwacht bij Messinian Story voor een uitgebreide rondleiding van 2 uur. Onder de olijfbomen vertelt Stefanie alles over wat je zou moeten weten over de olijfolie, de geschiedenis en de oogst.
Je krijgt verschillende soorten olijfolie te proeven, zodat je het verschil kunt proeven in smaak en kwaliteit.
We sluiten de rondleiding af met een lunch.
Natuurlijk heb je de mogelijkheid om producten te kopen in de winkel.

Avondwandeling met olijfolie proeverij
We starten met een wandeling van 3 of 7 km in en rond het dorp Koryfasio. Op het pittoreske plein van Koryfasio drinken we een ouzo met meze (een ander drankje mag ook).
Hierna worden we verwacht bij Messinian Story voor de olijfolie proeverij.
Je krijgt verschillende soorten olijfolie te proeven, zodat je het verschil kunt proeven in smaak en kwaliteit.
Natuurlijk heb je de mogelijkheid om producten te kopen in de winkel.
Je ontvangt een mooi flesje met 100 ml olijfolie als presentje mee naar huis.

PRIJS
Ochtendwandeling
:
De prijs bedraagt € 37,50 – per persoon, met een minimale deelname van 4 personen.
Avondwandeling:
De prijs bedraagt € 20, – per persoon, met een minimale deelname van 4 personen.Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is bij Messinian Story.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag privé geboekt worden, neem contact met ons op voor de mogelijkheden (ten laatste reserveren 2 dagen van te voren)
Kijk op ons programma voor het volgend gepland bezoek en schrijf je in.
Start ochtendwandeling: om 09.30 uur.
Start avondwandeling: om 17.00 uur

AANTAL KM
Ochtendwandeling: 3 km
Avondwandeling: 3 of 7 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 4 personen
Maximaal: 20 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding,
begeleide wandeling,
een flesje water voor de wandeling begint
en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.
Ochtendwandeling:

olijfolie rondleiding met proeverij van 2 uur,
lunch
Avondwandeling:
drankje met meze op het gezellige plein van Koryfasio,
olijfolie proeverij
mini flesje van 100 ml olijfolie

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Morning walk with olive oil tour, tasting & lunch
We start with a walk of 3 km in and around the village of Koryfasio. Afterwards we are expected at Messinian Story for an extensive tour of 2 hours. Under the olive trees, Stefanie tells you everything you need to know about olive oil, its history and the harvest.
You get to taste different types of olive oil, so you can taste the difference in taste and quality.
We conclude the tour with lunch.
Of course you have the option to buy products in the store.

Evening walk with olive oil tasting
We start with a walk of 3 or 7 km in and around the village of Koryfasio. On the picturesque square of Koryfasio we drink an ouzo with meze (another drink is also allowed).
After this we are expected at Messinian Story for the olive oil tasting.
You get to taste different types of olive oil, so you can taste the difference in taste and quality.
Of course you have the option to buy products in the store.
You will receive a nice bottle with 100 ml of olive oil to take home as a present.

PRICE
Morning walk:
The price is € 37,50 – per person, with a minimum participation of 4 people.
Evening walk:
The price is € 20 per person, with a minimum participation of 4 people.You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is bij Messinian Story.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk can be booked privately every day, contact us for the possibilities   (reservation at the latest 2 days in advance)
Check our program for the next planned visit and register.
Morning walk starts: at 09:30 am.
Start evening walk: at 5 p.m.

NUMBER OF KM
Morning walk: 3 km
Evening walk: 3 or 7 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 4 people
Maximum: 20 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance,
guided walk,
a bottle of water before the walk starts
and of course personal tips to make your holiday complete.
Morning walk:
olive oil tour with tasting of 2 hours,
lunch
Evening walk:
drink with meze on the cozy square of Koryfasio,
olive oil tasting,
mini bottle of 100 ml olive oil

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number