ξεναγήσεις

Guided walks

Tijdens deze korte wandeling bezoeken we de winery, de distilleerderij en het proeflokaal-winkel van de Panagiotopoulos Wines in het dorp Pirgos Trifilias.

During this short walk we will visit the winery, distillery and tasting room shop of the Panagiotopoulos Wines in the village of Pirgos Trifilias.

Wandeling van de winery en de distilleerderij naar het dorp Pirgos.
Ten noorden van de Navarino baai, net buiten het dorp Pirgos-Trifilias, staat het wijnhuis van Panagiotopoulos. We vertrekken vanaf de parkeerplaats van het wijnhuis en wandelen naar de distilleerderij voor een korte rondleiding. Hierna stoppen we op het pittoreske plein van Pirgos voor een drankje met meze in een van de traditionele kafenions. Bij het plein heeft Panagiotopoulos wines sinds kort een mooie nieuwe ruimte; een proeflokaal – winkel.  Uiteindelijk worden we verwacht bij de winery waar we de rondleiding met proeverij krijgen. Natuurlijk krijg je de mogelijkheid om jouw lievelingswijn te kopen, goedkoper dan in de supermarkt!

PRIJS
De prijs bedraagt € 15, – per persoon, met een minimale deelname van 8 personen.
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is op de parkeerplaats van het Panagiotopoulos wijnhuis.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag privé geboekt worden, neem contact met ons op voor de mogelijkheden (ten laatste reserveren 2 dagen van te voren)
Kijk op ons programma voor het volgend gepland bezoek en schrijf je in.
Start om 10.30 uur .
Wanneer het erg warm is kunnen we na overleg eerder starten.

AANTAL KM
3 km (zomer)
8 km (winter)

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 8 personen
Maximaal: 20 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding,
rondleiding Panagiotopoulos winery met proeverij,
rondleiding Distilleerderij met proeven Tsipouro,
bezoek proeflokaal-winkel,
drankje met meze op het gezellige plein van Pirgos,
een flesje water voor de wandeling begint
en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

TIP
Na de wandeling kun je op eigen gelegenheid Nestor Palace bezoeken (8 km van de winery).

Walk from the winery and distillery to the village of Pirgos.
North of the Navarino bay, just outside the village of Pirgos-Trifilias, is the Panagiotopoulos winery. We leave from the winery parking lot and walk to the distillery for a short tour. After this, we will stop in the picturesque square of Pirgos for a drink with meze in one of the traditional kafenions. Panagiotopoulos wines has recently opened a beautiful new space at the square; a tasting room – shop. Eventually we are expected at the winery where we get the tour with tasting. Of course you will have the opportunity to buy your favorite wine, even cheaper than in the supermarket!

PRICE
The price is € 15 per person, with a minimum participation of 8 people.
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
The payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is at the parking lot of the Panagiotopoulos winery.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk can be booked privately every day, contact us for the possibilities (book at least 2 days in advance)
Check out our program for the next planned visit and register.
Start at 10.30 am.
When it is very hot, we can start earlier after consultation.

NUMBER OF KM
3 km (summer)
8 km (winter)

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 8 people
Maximum: 20 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance,
tour Panagiotopoulos winery with tasting,
tour Distillery with Tsipouro tasting,
visit tasting room shop,
drink with meze on the cozy square of Pirgos,
a bottle of water before the walk starts
and of course personal tips to complete your holiday.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number

TIP
After the walk you can visit Nestor Palace on your own (8 km from the winery).