ξεναγήσεις

Guided walks

Met deze gevarieerde wandeling van 13 km nemen we je mee naar de verlaten dorpen Romiri & Tripes, kerkjes, ruïne en adembenemende uitzichten.

With this varied walk of 13 km we take you to the deserted villages of Romiri & Tripes, churches, ruins and breathtaking views.

Wandeling van Kalochori naar de verlaten dorpen Romiri, Tripes en Pera
We beginnen in Kalochori en wandelen 2 km omhoog naar het verlaten dorp Romiri. Ooit moet dit een rijk dorp geweest zijn met prachtige grote huizen. Nu zijn de koeien de enige bewoners. Alleen de 2 kerken zijn in goede conditie, bij de grote kerk van Ag. Nikolaos houden we even pauze en genieten we van het uitzicht.
Via een oud ezelspad wandelen we 2 km naar het iets hoger gelegen, ook verlaten, dorp Tripes. Ook hier loopt alleen wat vee rond. Via brede paden wandelen we dan naar beneden richting het dorpje Pera. We lopen langs vijgenbomen en hebben een prachtig uitzicht op de baai van Kalamata. We passeren de ruïnes van het oude Venetiaanse fort (eind 17de eeuw) van Pera. Bij het kerkje net voor Pera houden we even pauze om daarna aan de laatste kilometers te beginnen. De laatste 500 meter naar Kalochori is een kuitenbijtertje. Maar dan kunnen we genieten van een koel drankje bij de taverne.

PRIJS
Per persoon: € 20
Bij deelname van 3 tot 4 personen:  € 17,50 – pp
Bij deelname vanaf 5 personen:  € 15, – pp
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is in Kalochori op de parkeerplaats van de kerk met de begraafplaats.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag geboekt worden en start om 09.30 uur.
(ten laatste 2 dagen van te voren reserveren).
Wanneer het erg warm is, kunnen we na overleg eerder starten.
Vanaf 2 personen gaan we!

AANTAL KM
13 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding, een flesje water voor de wandeling begint en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Hike from Kalochori to the deserted villages of Romiri, Tripes and Pera
We start in Kalochori and hike 2 km up to the deserted village of Romiri. This must once have been a rich village with beautiful large houses. Now the cows are the only inhabitants. Only the 2 churches are in good condition, near the large church of Ag. Nikolaos we take a break and enjoy the view.
Via an old donkey path we walk 2 km to the slightly higher, also deserted, village of Tripes. Here too, only some cattle are walking around. We then walk down wide paths towards the village of Pera. We walk along fig trees and have a beautiful view of the bay of Kalamata. We pass the ruins of the old Venetian fortress (late 17th century) of Pera. We take a break at the church just before Pera and then start the last kilometers. The last 500 meters to Kalochori is a calf bite. But then we can enjoy a cool drink at the tavern.

PRICE
Per person: € 20
When 3 to 4 people participate: € 17.50 – pp
When participating from 5 people: € 15 pp
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is in Kalochori in the parking lot of the church with the cemetery.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk can be booked every day and starts at 9.30 am.
(reservation at least 2 days in advance).
When it is very hot, we can start earlier after consultation.
From 2 people we go!

NUMBER OF KM
13 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 14 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance, a bottle of water before the walk starts and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number