ξεναγήσεις

Guided walks

Deze volle maan wandeling brengt ons naar de top van de Profitis Ilias in Chandrinou, met in het westen een prachtige zonsondergang boven de baai van Pylos en in het oosten de maan die boven de bergen verschijnt.

This full moon walk takes us to the top of the Profitis Ilias in Chandrinou, with a beautiful sunset above the bay of Pylos in the west and the moon appearing above the mountains in the east.

Volle maan wandeling van Chandrinou naar de top van Profitis Ilias.
Deze volle maan wandeling brengt ons naar de top van de Profitis Ilias in Chandrinou, met in het westen een prachtige zonsondergang boven de baai van Pylos en in het oosten de maan die boven de bergen verschijnt.
We starten vanaf de plateia van Chandrinou en wandelen even door het dorpje om daarna naar de top van de berg op 620 m te wandelen. Het pad is breed en goed te bewandelen. We lopen natuurlijk wel omhoog, maar echt zwaar is het niet. Onderweg genieten we van het uitzicht op de uitgestrekte vlakte en de baai van Pylos. Terwijl we boven bij het kerkje uitrusten en genieten van meze uit de rugzak van de begeleiders (wel zelf je drinken meebrengen), kunnen we in het westen de zon zien zakken in de zee. We hebben hier een panoramisch uitzicht; in het westen de baai van Pylos, in het oosten de toppen van de Taygetos gebergte met onderaan Kalamata, in het zuiden de Likhodimo berg en in het noorden de bergen van Maglavas. Dan moeten we even wachten om daarna die mooie oranje bol boven de bergen te zien verschijnen. In het maanlicht (en een zaklamp) wandelen we dan naar beneden om op de plateia bij de kafenion nog iets te drinken.

PRIJS
Per persoon: € 20
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is op de plateia van het dorp Chandrinou
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling start iedere volle maan
De starttijd is afhankelijk van de zonsondergang en maanopkomst; in principe starten we 1,5 uur voor de zonsondergang (golden hour).
(ten laatste 2 dagen van te voren reserveren).
Bij veel bewolking of regen gaat de wandeling niet door.
Dinsdag 12-07-2022: 19:00

AANTAL KM
2x 3 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding,
een flesje water voor de wandeling begint
meze op de top (zelf drank meenemen),
drankje op de plateia,
en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Full moon walk from Chandrinou to the top of Profitis Ilias.
This full moon walk takes us to the top of the Profitis Ilias in Chandrinou, with a beautiful sunset above the bay of Pylos in the west and the moon appearing above the mountains in the east.
We start from the plateia of Chandrinou and walk through the village to walk to the top of the mountain at 620 m. The path is wide and easy to walk. Of course we walk up, but it is not really hard. Along the way we enjoy the view of the vast plain and the bay of Pylos. While we rest at the top of the church and enjoy drinks and snacks that we brought with us, we can see the sun sink into the sea in the west. We have a panoramic view here; in the west the bay of Pylos, in the east the peaks of the Taygetos mountains with at the bottom Kalamata, in the south the Likhodimo mountain and in the north the mountains of Maglavas. Then we have to wait a while and then see that beautiful orange sphere appear above the mountains. In the moonlight (and a flashlight) we walk downstairs to have a drink on the plateia at the kafenion.

PRICE
Per person: € 20
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
The payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is on the plateia of the village of Chandrinou
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk starts every full moon
The start time depends on the sunset and moon rise; in principle we start 1.5 hours before the sunset. (golden hour)
(book at least 2 days in advance).
With a lot of clouds or rain the walk does not continue.
Tuesday 12-07-2022: 19:00

NUMBER OF KM
2x 3 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 14 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance,
a bottle of water before the walk starts,
meze on the top (bring your own drinks)
drink on the plateia,
and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number