ξεναγήσεις

Guided walks

Griekenland heeft meer dan strand, zee, ouzo en souvlaki!
Met deze wandeling lopen we via een jungle pad langs de rivier van de Stenosia waterval naar de Kalamaris waterval.

Greece has more than beach, sea, ouzo and souvlaki!
With this walk we walk via a jungle path along the river from the Stenosia waterfall to the Kalamaris waterfall.

Wandeling van Stenosia waterval naar Kalamaris waterval.
We beginnen in het dorp Stenosia bij de parkeerplaats van de waterval. Daarna lopen we 4 km over goede wegen naar Shinolakka, met een prachtig uitzicht over de baai van Pylos. Daarna naar de eerste waterval, de Kalamaris-waterval, waar we een eerste pauze nemen om wat te drinken en foto’s te maken. Daarna begint de trail van 3 km naar de tweede waterval. Het is een junglepad, op en neer, veel schaduw, 50 tinten groen en veel fotomomenten. We steken de rivier meerdere keren over via houten bruggen. De route is niet heel moeilijk, maar zorg wel voor goede wandelschoenen en misschien ook wel een wandelstok. Als je na afloop wilt zwemmen, leg dan zwemkleding en handdoeken in je auto.

PRIJS
Per persoon: € 25
Bij deelname van 3 tot 4 personen:  € 20 pp
Bij deelname vanaf 5 personen:  € 17,50 pp
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is in Stenosia op de parkeerplaats van de waterval.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag geboekt worden en start om 09.30 uur.
(ten laatste 2 dagen van te voren reserveren).
Kijk op ons programma voor een geplande wandeling.
Wanneer het erg warm is, kunnen we na overleg eerder starten.
Vanaf 2 personen gaan we!

AANTAL KM
7 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding,
een flesje water voor de wandeling begint,
een mini pick-nick na afloop,
en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Hike from Stenosia waterfall to Kalamaris waterfall.
We start in the village of Stenosia at the parking lot of the waterfall. Then we walk 4 km on good roads to Shinolakka, with a beautiful view over the bay of Pylos. Then to the first waterfall, Kalamaris waterfall, where we will take a first break to have a drink and take pictures. Then the 3 km trail starts to the second waterfall. It’s a jungle trail, up and down, lots of shade, 50 shades of green, and lots of photo opportunities. We cross the river several times via wooden bridges. The route is not very difficult, but make sure you have good walking shoes and maybe a walking stick. If you want to swim afterwards, put your swimwear and towels in your car.

PRICE
Per person: € 25
When 3 to 4 people participate: € 20 pp
When participating from 5 people: € 17,50 pp
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is in Stenosia in the waterfall parking lot.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk can be booked every day and starts at 9.30 am.
(reservation at least 2 days in advance).
Take a look at our program for the next planned walk.
When it is very hot, we can start earlier after consultation.
From 2 people we go!

NUMBER OF KM
7 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 14 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance,
a bottle of water before the walk starts,
a mini picnic afterwards,,
and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number