ξεναγήσεις

Guided walks

Mooie, verrassende en uitdagende rivier wandeling in de Karya Canyon in het dorp Neromilos.

Beautiful, surprising and challenging river walk in the Karya Canyon in the village of Neromilos.

Rivier wandeling Neromilos met bezoek kaarsenfabriek
Deze verrassend mooie rivier wandeling in de Karya Canyon start in het dorp Neromilos. Vanuit het dorp lopen we bergafwaarts naar de rivier. Het pad is steil, hier moeten we voorzichtig lopen vanwege de losse (rollende) stenen. Goede wandelschoenen zijn een must en een wandelstok is aan te raden. Daarna lopen we ongeveer 1 uur langs de rivier, we steken deze meerdere keren over via houten bruggetjes, klimmen over rotsen, gaan een steile helling op en gaan weer naar beneden. Dit gedeelte wordt na de winter steeds gerenoveerd, we krijgen altijd een bericht als de route weer te bewandelen is.
Bij de 10 km wandeling wandelen we hierna ongeveer 5 km door olijfgaarden en bos. Na 5 km hebben we een pauze bij het kerkje Agios Konstantinos met een versnapering uit de rugzak van de begeleiders.
Na de wandeling zijn we welkom in de kaarsenfabriek van Dimitri. We starten met wat te drinken en meze en daarna een rondleiding.

PRIJS
Per persoon: € 25
Bij deelname van 3 tot 4 personen:  € 20 – pp
Bij deelname vanaf 5 personen:  € 17,50 – pp
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is in het centrum van het dorp Neromilos, bij de bushalte
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling start om 09.30 (ten laatste reserveren 2 dagen van te voren).
Kijk op ons programma voor de volgende geplande wandeling.
Wanneer het erg warm is kunnen we na overleg eerder starten.

AANTAL KM
4 km (zomer)
of 10 km (winter)
Bij de wandeling van 10 km is er na 5 km een pauze bij het kerkje Agios Konstantinos.

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding,
versnapering bij de tussenstop (bij de 10 km wandeling),
bezoek kaarsenfabriek, drankje met meze, kaars als aandenken,
een flesje water voor de wandeling begint en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Tip:
Na de wandeling kun je op eigen gelegenheid de Polilimnio watervallen in Kazarma bezoeken (6 km)

Neromilos river walk with a candle factory visit
This surprisingly beautiful river walk in the Karya Canyon starts in the village of Neromilos. From the village we walk downhill to the river. The path is steep, here we have to walk carefully because of the loose (rolling) stones. Good walking shoes are a must and a walking stick is recommended. After that we walk for about 1 hour along the river, we cross it several times via wooden bridges, climb over rocks, go up a steep slope and go down again. This part is always renovated after the winter, we always get a message when the route can be walked again.
During the 10 km walk we walk about 5 km through olive groves and forest. After 5 km we have a break at the church of Agios Konstantinos with a snack from the backpack of the attendants.
After the walk we are welcome in the Dimitri candle factory. We start with a drink and meze and then a tour.

PRICE
Per person: € 25
When 3 to 4 people participate:  €20 – pp
When participating from 5 persons:  € 17.50 – pp
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is in the center of the village of Neromilos, at the bus stop
After booking you will receive the exact location with Google maps.

WHEN
The walk starts at 09.30 a.m. (reserve at least 2 days in advance).
Take a look at our program for the next planned walk.
When it is very hot, we can start earlier after consultation.

NUMBER OF KM
4 km (summer)
or 10 km (winter)
During the 10 km walk there is a break after 5 km at the church of Agios Konstantinos.

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 14 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance,
snacking at the stopover (at the 10 km walk),
visit candle factory, drink with meze, candle as a souvenir,
a bottle of water before the walk starts and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number

Tip:
After the hike you can visit the Polilimnio waterfalls in Kazarma on your own (6 km)