ξεναγήσεις

Guided walks

Tijdens deze wandeling wandelen we rond het dorp Pirgos, ten noorden van de Navarino baai en bezoeken we het grootse wijn huis van Griekenland; Nestor winery.

During this walk we walk around the village of Pirgos, north of the Navarino bay and visit the grand wine house of Greece; Nestor winery.

Wandeling rond het dorp Pirgos en bezoek Nestor Winery
Ten noorden van de Navarino baai, net buiten het dorp Pirgos, staat het wijnhuis Nestor Wines. We vertrekken vanaf de parkeerplaats van het wijnhuis en wandelen zuidwaarts. Omdat Pirgos hoog gelegen is krijgen we prachtige vergezichten over de baai van Pylos. Nestor Winery ligt in een van de meest vruchtbare gebieden van het zuidwesten van de Peloponnesos en is behalve door wijngaarden ook omgeven door olijfgaarden. Op de helft van de wandeling stoppen we op het pittoreske plein van Pirgos voor een frappe in een van de traditionele kafenions. Uiteindelijk worden we verwacht bij de Nestor winery met de grootste wijnkelder van Griekenland. Ze maken niet alleen wijn, maar ze hebben ook een eigen Tsipouro distilleerderij. We krijgen een rondleiding van ongeveer 45 minuten en sluiten deze af met een proeverij van drie wijnen en de tsipouro. De proeverij wordt vergezeld met brood, wat kazen en vleeswaren. In de winkel van het wijnhuis kun je jouw lievelingswijn kopen.

PRIJS
De prijs bedraagt € 38, – per persoon, met een minimale deelname van 8 personen.
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is op de parkeerplaats van het Nestor wijnhuis.
Google maps: 37.068226 , 21.696734

WANNEER
De wandeling start iedere dinsdag om 09.30 (ten laatste reserveren op zaterdag).
Wanneer het erg warm is kunnen we na overleg eerder starten.

AANTAL KM
5 of 10 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 8 personen
Maximaal: 20 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding, frappe met versnapering, rondleiding Nestor winery, proeverij met 3 wijnen, glaasje tsipouro, brood, kaas en vleeswaren, een flesje water voor de wandeling begint en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

TIP
Na de wandeling kun je op eigen gelegenheid Nestor Palace bezoeken (6 km van de winery).

Walk around the village of Pirgos and visit Nestor Winery
Nestor Wines is situated north of the Navarino bay, just outside the village of Pirgos. We leave from the parking place of the winery and walk south. Because Pirgos is situated high up we get beautiful views over the bay of Pylos. Nestor Winery is located in one of the most fertile areas of southwestern Peloponnese and is not only surrounded by vineyards but also surrounded by olive groves. Halfway through the walk we will stop at the picturesque square of Pirgos for a frappe in one of the traditional kafenions. Eventually we are expected at the Nestor winery with the largest wine cellar in Greece. Not only do they make wine, but they also have their own Tsipouro distillery. We get a tour of about 45 minutes and end it with a tasting of three wines and the tsipouro. The tasting is accompanied with bread, some cheeses and meats. You can buy your favorite wine in the winery shop.

PRICE
The price is € 38 per person, with a minimum participation of 8 people.
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
The payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is at the parking lot of the Nestor winery.
Google maps: 37.068226, 21.696734

WHEN
The walk starts every Tuesday at 09.30 (reserve at the latest on Saturday).
When it is very hot, we can start earlier after consultation.

NUMBER OF KM
5 or 10 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 8 people
Maximum: 20 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance, frappe with refreshments, Nestor winery tour, tasting with 3 wines, glass of tsipouro, bread, cheese and cold cuts, a bottle of water before the walk starts and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number

TIP
After the walk you can visit Nestor Palace on your own (6 km from the winery).