το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Het Nestor Paleis (17 km te noorden van Pylos) is het karakteristiekste paleis uit de Myceense oudheid en staat in de werken van Homerus zeer hoog aangeschreven

The Nestor Palace (17 km north of Pylos) is the most characteristic palace of Mycenaean antiquity and is highly regarded in the works of Homer.

Het Myceense paleis van Nestor is gebouwd op een perfecte locatie (op de weg van Pylos naar Pirgos), vanaf hier kijk je uit over de havenstad Pylos en de baai van Navarino. Zoals verhaald door Homerus, vocht Nestor – koning van Pylos – in de Trojaanse oorlog aan de kant van de Grieken.
Het paleis Pylos is het karakteristiekste paleis uit de Myceense oudheid en staat in de werken van Homerus zeer hoog aangeschreven. Vooral de ‘gouden bokalen’ zijn door heel Griekenland befaamd. Archeologisch onderzoek heeft later aan kunnen tonen dat de rijke legende van dit paleis daadwerkelijk ergens op gebaseerd is.

Vele drinkbekers en ander proviand heeft men in de buurt van het paleis teruggevonden, alsmede tabletten met het lineair-B alfabet. In het paleis heeft men kleitabletten gevonden waarop men de paleisadministratie bijhield, pas sinds 1953 kunnen wij ze lezen.

Nestor paleis werd in de 12e eeuw voor Christus door brand verwoest. Van alle Myceense paleizen, is dit koninklijk verblijf met zijn 105(!) kamers, een grote ronde open haard, traptreden naar de tweede verdieping en een fraai gedecoreerde badkuip, het beste bewaard gebleven.

In het museum in het nabijgelegen Chora (4 km) zijn voorwerpen en muurschilderingen uit het paleis fraai tentoongesteld.

Wat het paleis onderscheidt van andere burchten uit die tijd, is het ontbreken van ommuring en fortificaties. Het paleis (de grondvesten ervan!) moet je echt gaan zien.
Er staat overal uitleg in Grieks en Engels bij en ter plekke kun je voor weinig geld uitstekende verklarende boekjes kopen met prachtige reconstructietekeningen van de Engelse Nederlander.

Openingstijden: van 08.00-15.00
Gesloten op maandag
Entree: € 6,00 museum: € 2,00

The Mycenaean Palace of Nestor is built in a perfect location (on the way of Pylos to Pirgos), from here you look out over the port city of Pylos and the Navarino bay . As told by Homer, Nestor – king of Pylos – fought in the Trojan War on the side of the Greeks.
The palace Pylos is the most characteristic palace in Mycenaean antiquity and is highly regarded in the works of Homer. Especially the ‘golden goblets’ are famous throughout Greece. Archaeological research has later shown that the rich legend of this palace is actually based on something.

Many drinking cups and other provisions have been found in the vicinity of the palace, as well as tablets with the linear-B alphabet. In the palace clay tablets were found on which the palace administration was kept, only since 1953 we can read them.

Nestor Palace was destroyed by fire in the 12th century BC. Of all Mycenaean palaces, this royal residence with its 105 (!) Rooms, a large round fireplace, stairs to the second floor and a beautifully decorated bathtub, is best preserved.

In the museum in nearby Chora (4 km) objects and murals from the palace are beautifully displayed.

What distinguishes the palace from other castles of that time is the lack of walls and fortifications. You really have to see the palace (its foundations!).
There is an explanation in Greek and English everywhere and on the spot you can buy excellent explanatory books for little money with beautiful reconstruction drawings of the English Dutchman.

Opening hours: from 08.00-15.00
Closed on Monday
Admission: € 6.00 museum: € 2.00