το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

In Vastas (117 km van Villa Finiki) staat het kerkje van Agia Theodora.
Bij de heilige Theodora van Vastas wassen zich jaarlijks blijkbaar meer dan 500.000 pelgrims in haar geneeskrachtige water.

In Vastas (117 km from Villa Finiki) is the church of Agia Theodora.
At the holy Theodora of Vastas wash annually apparently more than 500,000 pilgrims in her healing water.

Ook vullen mensen jerrycans met het geneeskrachtige water wat onder het kerkje door stroomt. De bewoners van de streek hebben hier het kerkje in de 12de eeuw gebouwd. Vast staat dat daaronder een bron is ontsprongen die de 17 bomen voedt die hier door de spouwmuur en het dak groeien.
De wortels van deze bomen zijn onzichtbaar als een skelet vervlochten met de muren en behoeden het kerkje voor verval.
In 1965 is het tot een monument verklaard.

De muren zijn 70 cm dik, en de bomen: steeneiken en esdoorns zijn ruim 200 jaar oud en meer dan 15 meter hoog. Echt heel apart om 17 bomen vanuit het kerkje – en met name op het dak – te zien ontspringen. Binnen in het kerkje is geen wortel of stam te bekennen.

Tip:

    • Taverne O Neromilos Nikola: watermolen met taverne
    • Goed te combineren met Ancient Messini

People also fill jerry cans with the healing water that flows under the church. The inhabitants of the region have built the church here in the 12th century. It is certain that underneath that a source has sprung up that feeds the 17 trees that grow here through the cavity wall and the roof.
The roots of these trees are invisible as a skeleton intertwines with the walls and protects the church from decay.
In 1965 it was declared a monument.

The walls are 70 cm thick, and the trees: holm oaks and maple trees are over 200 years old and more than 15 meters high. Really very special to see 17 trees growing from the church – and especially on the roof. There is no root or trunk inside the church.

Tip:

    • Tavern O Neromilos Nikola: watermill with tavern
    • Good to combine with Ancient Messini