το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Het katholieke klooster van Kalograion in Kalamata is een vitaal onderdeel van de geschiedenis van Kalamata en Messenia.
Villa Finiki – Klooster: 70 km in 1.20 min

The Catholic monastery of Kalograion in Kalamata is a vital part of the history of Kalamata and Messenia.
Villa Finiki – Monastery: 70 km in 1.20 min

In het klooster waren de nonnen de eersten die leerden om de zijderups te cultiveren en de kunst van het weven van zijden zakdoeken. Ze leerden het aan de jonge vrouwen in de regio.
Het klooster is meer dan 200 jaar lang een spiritueel toevluchtsoord geweest voor veel jonge meisjes die het kloosterleven kozen.
Tevens was het vooral na de Duitse bezetting van Griekenland een warm en welwillend thuis voor veel weeskinderen en verlaten kinderen.
Na de aardbeving van 1986 verzorgden de nonnen op de binnenplaats van het klooster meer dan een jaar maaltijden voor honderden inwoners van de stad die hun huis hadden verloren.

De nonnen zijn nog steeds actief in de productie van zijdeproducten, waardoor zowel het klooster als Kalamata hierom bekend is. Zijden sjaals zijn het handelsmerk van Kalamata dat in heel Griekenland bekend is.
Een wandeling door de rustige binnenplaats en een kijkje in enkele van de kamers op de begane grond onthult de weefgetouwen die nog steeds worden gebruikt om zijde te weven. Veel zijde artikelen door de nonnen gemaakt zijn verkrijgbaar in de winkel van het klooster.

Het klooster heeft een schatkamer en een museum waar vele heilige relikwieën van verschillende heiligen worden bewaard, samen met schepen, gewaden, kostbare iconen en een deel van de oude Templon, terwijl de rijke bibliotheek veel theologische en andere boeken bevat.

Het klooster en de winkel zijn open voor bezoekers, zorg wel dat je fatsoenlijk gekleed bent.

In the monastery, the nuns were the first to learn how to cultivate the silkworm and the art of weaving silk handkerchiefs. They taught it to the young women in the region.
For more than 200 years it has been a spiritual refuge for many young girls who have chosen monastic life.
Also, especially after the German occupation of Greece, it was a warm and benevolent home for many orphans and abandoned children.
After the 1986 earthquake, the nuns in the courtyard of the monastery provided meals for more than a year for hundreds of residents of the city who had lost their homes.

The nuns are still active in the production of silk products, which is why both the monastery and Kalamata are known for this. Silk scarves are the trademark of Kalamata that is known throughout Greece.
A walk through the quiet courtyard and a look into some of the rooms on the ground floor reveals the looms that are still used to weave silk. Many silk articles made by the nuns are available in the monastery’s shop.

The monastery has a treasury and a museum where many holy relics of different saints are kept, along with ships, robes, precious icons and a part of the old Templon, while the rich library contains many theological and other books.

The monastery and the store are open to visitors, make sure you are dressed properly.