Το ταξίδι

De reis - The journey

Nafpaktos, 8 km van Antirio, is een prachtige levendige stad met een kleine, gezellige haven, beschermd door een omwalling.

Nafpaktos, 8 km from Antirio, is a beautiful lively city with a small, cozy harbor, protected by an enclosure.

Nafpaktos is op een heuvel in zee gebouwd en heeft nog een eigen authentieke stijl.
Een wandeling door de met steen geplaveide straatjes met traditionele huisjes is meer dan de moeite waard.
In Antirrio bevindt zich de brug die sinds 2004 Centraal Griekenland met Peloponnesos verbindt. We hopen nog steeds deze ooit verlicht te zien, er is ons verteld dat die in het weekend verlicht zou zijn, maar helaas nog niet 1 keer toen wij er waren.
Igoumenitsa – Nafpaktos: 270 km
Athene – Nafpaktos: 215 km

De klim naar het kasteel, langs dennen en cipressen mag je zeker niet missen.
Boven kun je genieten van een indrukwekkend panorama op de Korinthe golf en de Peloponnesos.
Ten westen van de haven staat het beeld van Miguel de Cervantes, bekend van zijn boek Don Quichot, die als 23 jarige soldaat aan de slag bij Lepanto deel nam.

Aan de pittoreske haven zijn traditionele cafés en tavernes, gezellig om hier wat te eten of te drinken.
Eet en drink tip:
Aroma Café aan de haven & Restaurant Ev Oinos, 3 Sismani, Nafpaktos
Rechts van de haven is een keienstrand.
Tip: al zwemmend heb je een prachtig uitzicht op de omwalling en de middeleeuwse ommuring.

Aan de noordkant van de haven zie je een opvallend gebouw de Botsaris toren.
De toren werd gebouwd in twee fasen, in de 15e en 16e eeuw en werd vele malen gebruikt als de residentie van de lokale gouverneurs. Meteen na de bevrijding van Nafpaktos in 1829 kwam het gebouw in het bezit de Griekse held generaal Botsaris.
Tegenwoordig is de toren eigendom van de “Dimitrios and Egli Botsari Foundation” en is er het hele jaar door een tentoonstelling van replicaschilderijen, kaarten en ontwerpen die verband houden met de Slag om Lepanto.

In de directe omgeving van de haven vind je ook de Ottomaanse Fethiye moskee.
Het werd gebouwd in opdracht van Sultan Bayezid II direct na de verovering van de stad door de Venetianen in 1499, en was de belangrijkste moskee van de stad gedurende de Ottomaanse periode.
De moskee is uitgebreid gerestaureerd en functioneert nu als een tentoonstellingsruimte.

Klooster Adelfotis Metamorfoseos Sotiros
Op 10 min. rijden van Nafpaktos ligt een mooi klooster wat het bezoeken waard is.
Open van 08:00-14:00 en van 17:00-20:00

Nafpaktos is built on a hill in the sea and still has its own authentic style.
A walk through the stone-paved streets with traditional houses is more than worth it.
In Antirrio there is the bridge that connects Central Greece with Peloponnese since 2004. We still hope to see this illuminated, we weree told it would be illuminated at the weekend, but unfortunately not once when we were there.
Igoumenitsa – Nafpaktos: 270 km
Athene – Nafpaktos: 215 km

You can not miss the climb to the castle, past pines and cypresses.
Above you can enjoy an impressive weekend panorama on the Corinthian gulf and the Peloponnese.
To the west of the harbor is the statue of Miguel de Cervantes, known for his book Don Quixote, who as a 23-year-old soldier took part in the battle at Lepanto.

At the picturesque harbor are traditional cafes and taverns, cozy to eat or drink here.
Eat and drink tip:
Aroma Café at the harbor & Restaurant Ev Oinos, 3 Sismani, Nafpaktos
There is a pebble beach to the right of the harbor.
Tip: while swimming you have a beautiful view of the enclosure and the medieval wall.

On the north side of the harbor you see a striking building the Botsaris tower.
The tower was built in two phases, in the 15th and 16th centuries and was used many times as the residence of local governors. Immediately after the liberation of Nafpaktos in 1829, the building came into the possession of the Greek hero General Botsaris.
Today, the tower is owned by the “Dimitrios and Egli Botsari Foundation” and there is an exhibition of replica paintings, maps and designs related to the Battle of Lepanto throughout the year.

In the immediate vicinity of the harbor you will also find the Ottoman Fethiye mosque.
It was built on behalf of Sultan Bayezid II immediately after the conquest of the city by the Venetians in 1499, and was the main mosque of the city during the Ottoman period.
The mosque has been extensively restored and now functions as an exhibition space.

Monastery Adelfotis Metamorfoseos Sotiros
10 minutes drive from Nafpaktos is a beautiful monastery which is worth visiting.
Open from 8: 00-14: 00 and from 17: 00-20: 00

καλό ταξίδι

Look for combination tips at our page:
Onderweg / On the way