το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Al wandelend beleef je de Peloponnesos heel intens en in je eigen tempo.

While walking you will experience the Peloponnese very intense and at your own pace.

Wandelen – Hiken
Het is natuurlijk heerlijk om te wandelen in de omgeving. Vooral in het voor- en najaar leent de temperatuur zich hier goed voor, in de zomer is het toch vaak te heet. In het voorjaar is de natuur op zijn mooist. Zorg er in ieder geval voor dat je water, zonnebrand, zonnebril, pet/hoed en natuurlijk je camera bij je hebt.

Walking – Hiking Messinia Greece
Wij hebben het bedrijf Walking- Hiking Messinia Greece opgericht en organiseren begeleide wandelingen. We hebben heel veel wandelingen op GPS.
Gasten van Villa Finiki krijgen 5 GPS wandelingen gratis.
Voordelen GPS wandeling met GPX bestand:
Je kan zelf je startpunt bepalen
Je ziet direct wanneer je fout loopt
Je kan bewust van het pad afwijken en dan weer makkelijk de route terug vinden.

Begeleide wandelingen
Naast de GPS wandelingen biedt Walking Messinia, ook begeleide wandelingen aan! Bijvoorbeeld:
Wandeling van Pila naar het verborgen aquaduct van 1573.
Waterval avonturen hike van Stenosia waterval naar Kalamaris waterval.
Rivierwandeling in Neromilos met bezoek aan de kaarsenfabriek + meze.
Wandeling rond het dorpje Pirgos met rondleiding en wijnproeven bij de Panagiotopoulos winery & Distilleerderij.
Drie dorpen wandeling met 3x meze stop bij een taverne.
Volle Maan wandeling naar de top van de berg Prof. Ilias, startend in het dorp Chandrinou met meze.
Naast deze themawandelingen organiseren we ook Walk & Talk wandelingen; mooie wandelingen, waarbij iedereen die een beetje fit is kan deelnemen.

Bijna alle wandelingen zijn privé te boeken vanaf 2 personen. Maar we maken ook een wekelijks programma waarbij je kunt aansluiten.

Kijk op de website van Walking Messinia voor nog meer wandelingen, informatie en aanmelden. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.
Gasten van Villa Finiki krijgen 10% korting.

Tip:

  • Polilimnio watervallen
  • Lousioskloof: hier vind je gemarkeerde wandelpaden die je langs de hoogtepunten van de streek voeren zoals enkele schilderachtige dorpjes en spectaculair gelegen kloosters.
  • Kardamili. Er zijn veel goed gemarkeerde routes uitgezet en er zijn goede kaarten van te koop. Bijvoorbeeld over de flanken van de Vyroskloof.

Walking – Hiking
It is of course lovely to walk in the area. Especially in the spring and autumn the temperature lends itself well to this, in the summer it is often too hot. In the spring, nature is at its best. Make sure you have water, sunscreen, sunglasses, cap / hat and of course your camera with you.

Walking – Hiking Messinia Greece
We founded the company Walking- Hiking Messinia Greece  and organize guided walks. We have a lot of walks on GPS.
Guests of Villa Finiki get 5 GPS walks for free.
Advantages GPS walk with GPX file:
You can determine your starting point yourself
You immediately see when you are wrong
You can consciously deviate from the path and then easily find the route again.

Guided walks
Besides the GPS walks, Walking Messinia also offers guided walks! For instance:
Hike from Pila to the hidden aqueduct of 1573.
Waterfall adventure hike from Stenosia waterfall to Kalamaris waterfall.
River walk in Neromilos with visit to the candle factory + meze.
Walk around the village of Pirgos with guided tour and wine tasting at the Panagiotopoulos winery & Distillery.
Three villages walk with 3x meze stop at a tavern.
Full Moon hike to the top of the mountain Prof. Ilias, starting in Chandrinou village with meze.
In addition to these themed walks, we also organize Walk & Talk walks; beautiful walks, where anyone who is a little fit can participate.

Almost all walks can be booked privately from 2 people. But we also make a weekly program that you can join.

Check the Walking Messinia website for more walks, information and registration. Feel free to contact us for the possibilities.
Guests of Villa Finiki receive a 10% discount.

Tip:

  • Polilimnio watervallen
  • Lousioskloof: here you will find marked hiking trails that take you to the highlights of the region such as some picturesque villages and spectacularly located monasteries.
  • Kardamili. Many well-marked routes have been set out and there are good maps for sale. For example, over the flanks of the Vyro gorge.

Kijk hier voor meer activiteiten in de omgeving van Villa Finiki Messinia.
Look here for more activities in the area of Villa Finiki Messinia.