το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Al wandelend beleef je de Peloponnesos heel intens en in je eigen tempo.

While walking you will experience the Peloponnese very intense and at your own pace.

Wandelen – Hiken
Het is natuurlijk heerlijk om te wandelen in de omgeving. Vooral in het voor- en najaar leent de temperatuur zich hier goed voor, in de zomer is het toch vaak te heet. In het voorjaar is de natuur op zijn mooist. Zorg er in ieder geval voor dat je water, zonnebrand, zonnebril, pet/hoed en natuurlijk je camera bij je hebt.

Walking – Hiking Messinia Greece
Door onze samenwerking met Walking- Hiking Messinia Greece krijgen alle gasten van Villa Finiki 5 GPS wandelingen gratis.
Voordelen GPS wandeling met GPX bestand:
Je kan zelf je startpunt bepalen
Je ziet direct wanneer je fout loopt
Je kan bewust van het pad afwijken en dan weer makkelijk de route terug vinden

Tevens is het mogelijk om in een kleine groep begeleid te wandelen.
Neem contact op met Walking – Hiking Messinia Greece
walkingmessinia@gmail.com

Freewalkers
In Villa FINIKI ligt tevens een boekje in 3 talen (NL-D-Eng) “Endaxi? Nee dank u, wij lopen liever!” met 23 wandelingen in het zuidwesten van de Peloponnesos.
Op bijna alle woensdagen en zaterdagen wordt er een wandeling georganiseerd door de Freewalkers, klik HIER om te kijken waar het verzamelpunt is voor de volgende wandeling.

Tip:

  • Polilimnio watervallen
  • Lousioskloof: hier vind je gemarkeerde wandelpaden die je langs de hoogtepunten van de streek voeren zoals enkele schilderachtige dorpjes en spectaculair gelegen kloosters.
  • Kardamili. Er zijn veel goed gemarkeerde routes uitgezet en er zijn goede kaarten van te koop. Bijvoorbeeld over de flanken van de Vyroskloof.

Walking – Hiking
It is of course lovely to walk in the area. Especially in the spring and autumn the temperature lends itself well to this, in the summer it is often too hot. In the spring, nature is at its best. Make sure you have water, sunscreen, sunglasses, cap / hat and of course your camera with you.

Walking – Hiking Messinia Greece
Through our partnership with Walking- Hiking Messinia Greece all guests of Villa Finiki receive 5 GPS hikes for free.
Benefits GPS walk with GPX file:
You can determine your starting point yourself
You see immediately when you are going wrong
You can deliberately deviate from the path and then easily find the route again

It is also possible to walk accompanied in a small group.
Contact Walking – Hiking Messinia Greece
walkingmessinia@gmail.com

Freewalkers
In Villa FINIKI there is also a booklet in 3 languages (NL-D-Eng) “ Endaxi? No thank you, we prefer walking! “with 23 walks in the southwest of the Peloponnese.
On almost all Wednesdays and Saturdays a walk is organized by the Freewalkers, click HERE to see where the collection point is for the next walk.

Tip:

  • Polilimnio watervallen
  • Lousioskloof: here you will find marked hiking trails that take you to the highlights of the region such as some picturesque villages and spectacularly located monasteries.
  • Kardamili. Many well-marked routes have been set out and there are good maps for sale. For example, over the flanks of the Vyro gorge.

Kijk hier voor meer activiteiten in de omgeving van Villa Finiki Messinia.
Look here for more activities in the area of Villa Finiki Messinia.