το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Al wandelend beleef je de Peloponnesos heel intens en in je eigen tempo.

While walking you will experience the Peloponnese very intense and at your own pace.

Wandelen – Hiken
Het is natuurlijk heerlijk om te wandelen in de omgeving. Vooral in het voor- en najaar leent de temperatuur zich hier goed voor, in de zomer is het toch vaak te heet. In het voorjaar is de natuur op zijn mooist. Zorg er in ieder geval voor dat je water, zonnebrand, zonnebril, pet/hoed en natuurlijk je camera bij je hebt.

Walking – Hiking Messinia Greece
Door onze samenwerking met Walking- Hiking Messinia Greece krijgen alle gasten van Villa Finiki 5 GPS wandelingen gratis.
Voordelen GPS wandeling met GPX bestand:
Je kan zelf je startpunt bepalen
Je ziet direct wanneer je fout loopt
Je kan bewust van het pad afwijken en dan weer makkelijk de route terug vinden.

Begeleide wandelingen
Naast de GPS wandelingen biedt Walking Messinia, nu ook begeleide wandelingen aan! Je hebt de keuze uit 5 wandelingen:

Maandag: Rivierwandeling in Neromilos van 5 of 10 km met bezoek aan de kaarsenfabriek + meze
Dinsdag: Wandeling rond het dorpje Pirgos van 5 of 10 km met rondleiding en wijnproeven bij de Nestor winery
Donderdag: Wandeling rond het bergdorpje Kokkino van 5 of 10 km met een echte Griekse maaltijd bij een Griekse familie
Vrijdag: Drie dorpen wandeling van 10 km met 3x meze stop bij een taverne
Volle maan wandeling: Wandeling naar de top van de berg Prof. Ilias, van 2x 3 km, startend in het dorp Chandrinou met meze

Kijk op de website van Walking Messinia voor meer informatie en aanmelden.
Gasten van Villa Finiki krijgen 10% korting.

Freewalkers
In Villa FINIKI ligt tevens een boekje in 3 talen (NL-D-Eng) “Endaxi? Nee dank u, wij lopen liever!” met 23 wandelingen in het zuidwesten van de Peloponnesos. Leuk om als herinnering mee naar huis te nemen of als cadeautje.
Het boekje is ook te koop bij ons voor € 10.
Op bijna alle woensdagen en zaterdagen wordt er een wandeling georganiseerd door de Freewalkers, klik HIER om te kijken waar het verzamelpunt is voor de volgende wandeling.

Tip:

  • Polilimnio watervallen
  • Lousioskloof: hier vind je gemarkeerde wandelpaden die je langs de hoogtepunten van de streek voeren zoals enkele schilderachtige dorpjes en spectaculair gelegen kloosters.
  • Kardamili. Er zijn veel goed gemarkeerde routes uitgezet en er zijn goede kaarten van te koop. Bijvoorbeeld over de flanken van de Vyroskloof.

Walking – Hiking
It is of course lovely to walk in the area. Especially in the spring and autumn the temperature lends itself well to this, in the summer it is often too hot. In the spring, nature is at its best. Make sure you have water, sunscreen, sunglasses, cap / hat and of course your camera with you.

Walking – Hiking Messinia Greece
Through our partnership with Walking- Hiking Messinia Greece all guests of Villa Finiki receive 5 GPS hikes for free.
Benefits GPS walk with GPX file:
You can determine your starting point yourself
You see immediately when you are going wrong
You can deliberately deviate from the path and then easily find the route again.

Guided walks
In addition to the GPS walks, Walking Messinia now also offers guided walks! You can choose from 5 walks:

Monday: River walk in Neromilos of 5 or 10 km with a visit to the candle factory + meze
Tuesday: Walk around the village of Pirgos of 5 or 10 km with guided tour and wine tasting at the Nestor winery
Thursday: Walk around the 5 or 10 km mountain village of Kokkino with a real Greek meal with a Greek family
Friday: Three villages walk of 10 km with 3x meze stop at a tavern
Full moon walk: Walk to the top of the mountain Prof. dr. Iliad, 2 x 3 km, starting in the village of Chandrinou with meze

Check the Walking Messinia website for more information and registration.
Guests of Villa Finiki receive a 10% discount.

Freewalkers
Villa FINIKI also has a booklet in 3 languages (NL-D-Eng) “Endaxi? No thank you, we prefer to walk!” with 23 walks in the southwest of the Peloponnese. Nice to take home as memory or as a gift.
The booklet can also be purchased from us for € 10.
On almost all Wednesdays and Saturdays a walk is organized by the Freewalkers, click HERE to see where the meeting point is for the next walk.

Tip:

  • Polilimnio watervallen
  • Lousioskloof: here you will find marked hiking trails that take you to the highlights of the region such as some picturesque villages and spectacularly located monasteries.
  • Kardamili. Many well-marked routes have been set out and there are good maps for sale. For example, over the flanks of the Vyro gorge.

Kijk hier voor meer activiteiten in de omgeving van Villa Finiki Messinia.
Look here for more activities in the area of Villa Finiki Messinia.